นโยบายของประเทศ
สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก / การลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย

ข้อมูลโครงการ PMR

ประเทศสมาชิก

PMR ประกอบด้วยประเทศในกลุ่มต่างๆ 3 กลุ่ม ดังนี้
  1. ให้เงินสนับสนุนในการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาด
  2. ทำโครงการนำร่องและทดสอบเครื่องมือทางการตลาดใหม่ เช่น การซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Domestic Emission Trading Scheme: ETS) และการใช้กลไกคาร์บอนเครดิตใหม่ๆ (New Crediting Mechanism)
  3. เป็นเวทีในการอภิปรายด้านเทคนิคสำหรับเครื่องมือทางการตลาดใหม่ๆ
  4. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ประเทศที่ให้การสนับสนุนทางการเงิน
(13 ประเทศ)
Australia
European Commission
Denmark
Finland
Germany
Japan
The Netherlands
Norway
Sweden
Switzerland
United Kingdom
United States
Spain
ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ (17 ประเทศ)
(Implementing Country participants)
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Mexico
China
India
Indonesia
Tunisia
Thailand
Vietnam
Jordan
Morocco
South Africa
Turkey
Ukraine
Peru
ประเทศ/รัฐที่เข้าร่วมด้านวิชาการ
(Technical Partners)
ประเทศ Kazakhstan
รัฐ California
รัฐ Quebec

แผนที่ประเทศซึ่งเข้าร่วม


อ่านต่อ 1 | 2 | 3

×