นโยบายของประเทศ
สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก / การลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย

ข้อมูลโครงการ PMR

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. แสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการ
  2. ประเทศผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเอกสารแสดงเจตจำนงเข้าร่วมต่อเลขานุการ PMR  จากนั้นนำเสนอกรอบการดำเนินการต่อที่ประชุม Partnership Assembly (PA) เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุนสำหรับช่วงเตรียมการ
  3. ระยะเตรียมการ
  4. PA จะอนุมัติเงินให้แก่ประเทศผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 350,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อมาดำเนินการจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอโครงการ (Market Readiness Proposal: MRP) ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดแผนการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาด และข้อเสนอทางการเงินเพื่อใช้ในขั้นตอนการดำเนินการต่อไป
  5. ระยะดำเนินการ
  6. ประเทศผู้เข้าร่วมโครงการต้องดำเนินการตามเอกสารข้อเสนอโครงการ (MRP) ซึ่งรวมถึงการใช้เครื่องมือทางการตลาดตามข้อเสนอ

การดำเนินงาน

การจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ PMR (Market Readiness Proposal)

ฝ่ายเลขานุการ PMR ได้มีการจัดทำเครื่องมือหรือแนวทางในการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ (PMR Market Readiness Proposal Tool) ซึ่งจะช่วยประเทศผู้เข้าร่วมโครงการในการประเมินศักgยภาพและความพร้อมด้านกลไกตลาดที่มีอยู่และช่วยบ่งชี้ถึงสิ่งที่ยังขาดไป เครื่องมือนี้ประกอบด้วย 6 ส่วนหลัก (Building Blocks) ดังนี้
Block 1: ภาพรวมของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำและแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของ ประเทศ
Block 2: ภาพรวมด้านนโยบายและการเตรียมความพร้อมสำหรับการตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับการใช้เครื่องมือทางการตลาด
Block 3: การบ่งชี้ถึงองค์ประกอบหลัก เช่น ระบบ MRV การจัดเก็บข้อมูล ระบบทะเบียนและระบบการติดตาม กรอบด้านกฎหมาย เป็นต้น รวมถึงการประเมินความพร้อมด้านกลไกตลาด
Block 4: การบ่งชี้องค์ประกอบหลักของเครื่องมือทางการตลาดที่เสนอสำหรับกลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลไก (i) Scaled-up GHG crediting instrument (ii) Domestic ETS
Block 5: โครงสร้างการจัดการและการหารือภายในประเทศ
Block 6: สรุปแผนการดำเนินงานและงบประมาณสำหรับกิจกรรมภายใต้ PMR

อ่านต่อ 1 | 2 | 3

×