นโยบายของประเทศ
สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก / การลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย

กิจกรรม/กลไกที่จะมีการดำเนินการของประเทศต่างๆตามเอกสารข้อเสนอโครงการ

กิจกรรม/กลไกที่จะมีการดำเนินการของประเทศต่างๆตามเอกสารข้อเสนอโครงการ

 

ประเทศ กิจกรรมที่จะดำเนินการ
เปรู
เปรู
  • การศึกษาความต้องการในการเตรียมความพร้อมและการสร้างศักยภาพและองค์ความรู้ในเรื่องของ NAMAs เพื่อเลือกรายสาขาที่เหมาะสมในการดำเนินการใช้เครื่องมือทางการตลาด โดยขณะนี้มีกลุ่มเป้าหมาย 3 รายการสาขา ได้แก่ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ การ จัดการของเสีย และโครงการ PV panel
  • พัฒนาความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการดำเนินการนำร่อง ได้แก่ กรอบโครงสร้างทางกฎหมาย ระบบทะเบียน ระบบ MRV การออกแบบกรอบการประเมินกิจกรรมที่เหมาะสม และการพัฒนาผู้ทวนสอบ
จีน
จีน
  • ออกแบบและเตรียมความพร้อมสำหรับระบบการซื้อขายสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (ETS) โดยจะดำเนินการศึกษาเรื่อง การกำหนดเป้าหมาย การแจกใบอนุญาต การ MRV กลไกราคาและตลาด และกรอบโครงสร้างด้านกฎหมาย
  • การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพื่อรวมในระบบ ETS ของประเทศ โดยมุ่งเน้นภาคการผลิตไฟฟ้า และรัฐวิสาหกิจ
ชิลี
ชิลี
  • ออกแบบและเตรียมความพร้อมสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดราคาคาร์บอน เช่น การเก็บภาษีคาร์บอน
  • สร้างขีดความสามารถทั้งในภาครัฐและเอกชนสำหรับการออกแบบและดำเนินงานภายใต้กรอบการตรวจวัด รายงานผลและทวนสอบ (MRV) ระบบทะเบียน และเครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดราคาคาร์บอน

บราซิล
บราซิล
  • สำรวจตัวเลือกต่างๆที่ใช้ในการกำหนดราคาคาร์บอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงาน
  • พัฒนาศักยภาพในการใช้แบบจำลอง และดำเนินการวิเคราะห์การเก็บภาษีคาร์บอน
 
 

อ่านต่อ 1 | 2 | 3 4 | 5

×