นโยบายของประเทศ
สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก / การลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย

กิจกรรม/กลไกที่จะมีการดำเนินการของประเทศต่างๆตามเอกสารข้อเสนอโครงการ (ต่อ)

กิจกรรม/กลไกที่จะมีการดำเนินการของประเทศต่างๆตามเอกสารข้อเสนอโครงการ (ต่อ)

 

ประเทศ กิจกรรมที่จะดำเนินการ


โคลอมเบีย
โคลอมเบีย
  • พัฒนาการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMAs) ในภาคการขนส่ง กิจกรรมชดเชยคาร์บอนในประเทศ และเตรียมการเพื่อรองรับการนำมาตรฐานประสิทธิภาพของยานพาหนะมาใช้

อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
  • สำรวจตัวเลือกที่เหมาะสมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเครื่องมือทางการตลาดในประเทศ
  • นำร่องการดำเนินการตรวจวัด รายงานผล และทวนสอบ (MRV) ในโรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
จอร์แดน
จอร์แดน
  • สำรวจแนวทางการดำเนินการ Scaled-up crediting NAMAs ในภาคพลังงานหมุนเวียน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการจัดการน้ำเสีย/ของเสีย
  • พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้สำหรับการจัดเก็บข้อมูล, การกำหนด Baseline และระบบการตรวจวัด รายงานผล และทวนสอบ (MRV)


สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
  • ดำเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบการเก็บภาษีคาร์บอน ควบคู่กับการดำเนินงานของกิจกรรมชดเชยคาร์บอน
  • พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้เรื่องการตรวจวัด รายงานผล และทวนสอบ (MRV)
 
 

อ่านต่อ 1 | 2 | 3 | 4 | 5

×