นโยบายของประเทศ
สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก / การลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย

กิจกรรม/กลไกที่จะมีการดำเนินการของประเทศต่างๆตามเอกสารข้อเสนอโครงการ (ต่อ)

กิจกรรม/กลไกที่จะมีการดำเนินการของประเทศต่างๆตามเอกสารข้อเสนอโครงการ (ต่อ)

 

ประเทศ กิจกรรมที่จะดำเนินการ


ตูนีเซีย
ตูนีเซีย
  • พัฒนากลไก crediting ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และไฟฟ้า โดยจะดำเนินการนำร่องอย่างน้อย 1 อุตสาหกรรม
  • พัฒนาระบบทะเบียนในส่วนของการลดก๊าซเรือนกระจกและแหล่งเงินทุน

ตุรกี
ตุรกี
  • นำร่องการใช้ระบบการตรวจวัด รายงานผล และทวนสอบ (MRV) อย่างเต็มรูปแบบตามที่กำหนดในกฎหมาย MRV
  • จัดเตรียมและวางแผนการดำเนินงานระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ETS)
อินเดีย
อินเดีย
  • สร้างระบบการจัดการข้อมูลก๊าซเรือนกระจกแบบบูรณาการ และพัฒนาแผนงานส่งเสริมระบบพลังงานทดแทนแบบ off-grid (Off-grid Renewable Energy Certificate program: REC)
  • ขยายขอบเขตของระบบ Perform Achieve and Trade (PAT) ให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมต่างๆมากยิ่งขึ้น


คอสตาริกา
คอสตาริกา
  • ออกแบบและพัฒนาตลาดคาร์บอนในประเทศ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของตลาดภายในประเทศ
 
 

อ่านต่อ 1 | 2 | 3 | 4 | 5

×