นโยบายของประเทศ
สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก / การลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย

กิจกรรม/กลไกที่จะมีการดำเนินการของประเทศต่างๆตามเอกสารข้อเสนอโครงการ (ต่อ)

กิจกรรม/กลไกที่จะมีการดำเนินการของประเทศต่างๆตามเอกสารข้อเสนอโครงการ (ต่อ)

 

ประเทศ กิจกรรมที่จะดำเนินการ

เม็กซิโก
เม็กซิโก
 • พัฒนาและดำเนินการกลไก crediting ของการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Crediting NAMAs) สำหรับภาคครัวเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้า และการขนส่งในเขตเมือง
 • สร้างระบบทะเบียน และระบบติดตามการลดก๊าซเรือนกระจก
โมร็อคโค
โมร๊อคโค
 • นำร่องกลไกตลาดในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 1) การผลิตไฟฟ้า 2) ปูนซีเมนต์ และ 3) การสกัดฟอสเฟต และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตลาดคาร์บอน ซึ่งประกอบด้วยระบบทะเบียนก๊าซเรือนกระจก และกรอบการตรวจวัด รายงานผล และทวนสอบ (MRV) ; สำรวจการทำงานร่วมกันกับตลาดต่างประเทศ
 • สำรวจความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศ
ไทย
ไทย
 • ออกแบบแผนการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ฐานข้อมูล และระบบการตรวจวัด รายงานผล และทวนสอบ (MRV)
 • ศึกษากรอบโครงสร้างทางด้านกฎหมายสำหรับระบบซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ETS)
 • เตรียมการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำของเทศบาลและชุมชุน และความพร้อมในเรื่องของกองทุน LCC

ยูเครน
ยูเครน
 • ออกแบบระบบการตรวจวัด รายงานผล และทวนสอบ (MRV) ในระดับ installation สำหรับภาคพลังงาน
 • ออกแบบและวางแผนการดำเนินงานระบบซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ETS)


เวียดนาม
เวียดนาม
 • ออกแบบและดำเนินการนำร่องการใช้เครื่องมือทางการตลาดในอุตสาหกรรมเหล็ก และการจัดการของเสีย
 • พัฒนาระบบทะเบียนก๊าซเรือนกระจก และระบบ MRV
 
 

อ่านต่อ 1 | 2 | 3 |4 | 5

×