นโยบายของประเทศ
สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก / การลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย

กิจกรรม/กลไกที่จะมีการดำเนินการของประเทศต่างๆตามเอกสารข้อเสนอโครงการ (ต่อ)

สถานภาพการดำเนินโครงการ PMR

จากข้อมูลสถานการณ์การดำเนินโครงการ PMR พบว่า
  • จากประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 17 ประเทศ มีประเทศที่ได้รับการเห็นชอบข้อเสนอโครงการ (MRP) แล้ว 13 ประเทศ
  • 6 ประเทศมีการลงนามเอกสารข้อตกลงรับเงินสนับสนุน (Grant Agreement) และเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ได้แก่ ชิลี จีน คอสตาริกา ตุรกี บราซิล และโมร็อคโค

คลิกภาพเพื่อขยายภาพใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2558

 

อ่านต่อ 1 | 2 | 3 |4 |5

×