นโยบายของประเทศ
สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก / การลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย

งานด้านเทคนิคและวิชาการ

เอกสารด้านวิชาการและเทคนิคที่มีการพัฒนาภายใต้โครงการ PMR (Technical Note)

ฝ่ายเลขานุการ PMR ได้มีการจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ทางด้านวิชาการและเทคนิค โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

 1. เอกสาร การรั่วไหลของคาร์บอน (Carbon Leakage : Theory, Evidence and Policy Design)
 2. เอกสาร ทางเลือกในการใช้กิจกรรมชดเชยคาร์บอนที่มีอยู่ในระดับนานาชาติสำหรับบริบทภายในประเทศ (Options to Use Existing International Offset Programs in a Domestic Context)
 3. เอกสาร กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Crediting ภายใต้โครงการ PMR (Crediting-Related Activities Under the PMR: Status and Support for Implementation)
 4. เอกสาร แนวทางการออกแบบการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกภาคบังคับ (Guide for Designing Mandatory Greenhouse Gas Reporting Programs)
 5. เอกสาร ภาพรวมกลไก Crediting (Crediting Mechanism Overview)
 6. เอกสาร ระบบการซื้อขายใบอนุญาตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ (Domestic Emission Trading Scheme: ETS)
 7. เอกสาร ข้อควรรู้ในการกำหนด Baseline (The Nuts and Bolts of Baseline Setting)
 8. เอกสาร ทางเลือกและข้อแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนา Baseline (Option and Guidance for the Development of Baseline)
 9. เอกสาร การสนับสนุนการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยระบบการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ (Supporting GHG Mitigation Actions With Effective Data Management Systems)
 10. เอกสาร ภาพรวมของกิจกรรมชดเชยคาร์บอน (Overview of Carbon Offset Program: Similarities and Differences)
 11. เอกสาร บทเรียนที่ได้จากการเชื่อมโยงระบบซื้อขายใบอนุญาตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Lesson Learned from Linking Emission Trading Systems: General Principles and Applications)
 12. เอกสาร การสำรวจระบบ MRV สำหรับการนำร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศจีน (A Survey of the MRV Systems for China’s ETS Pilots)
 13. เอกสาร การเตรียมการสำหรับการกำหนดราคาคาร์บอน (Preparing for Carbon Pricing: Case Studies from Company Experience: Royal Dutch Shell, Rio Tinto, and Pacific Gas and Electric Company)
 

อ่านต่อ 1 | 2

×