นโยบายของประเทศ
สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก / การลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย

การดำเนินงาน

ข้อเสนอโครงการของประเทศไทย

จากเอกสารข้อเสนอโครงการของประเทศไทยมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์ และกิจกรรมที่จะดำเนินการ ดังนี้

  รายละเอียด
วัตถุประสงค์
 • เพื่อสนับสนุนการศึกษาและการวิเคราะห์ในด้านวิชาการเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเชิงนโยบาย
 • สำหรับการพัฒนาความพร้อมเครื่องมือทางการตลาดเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย
ตัวชี้วัดของโครงการ
 • การพัฒนาและเสนอองค์ประกอบหลักของ Energy Performance Certificate scheme อันได้แก่ วิธีการกำหนดเป้าหมาย และระบบ MRV ต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อการพิจารณาเชิงนโยบาย
 • การเสนอแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของ 24 เมือง (เทศบาล) ต่อผู้บริหารเมือง
 • การเสนอกรอบด้านกฎหมายและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการดำเนินกลไก Emission Trading Scheme ต่อคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ระยะเวลาโครงการ
2 ปี 3 เดือน
กิจกรรม
ภายใต้โครงการ PMR อบก. จะดำเนินการใน 4 องค์ประหลัก ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1: การเตรียมการเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักด้านการตลาดภาคสมัครใจสำหรับกลไก EPC scheme
 • การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม การจัดการด้านข้อมูล
 • การศึกษาค่าตัวชี้วัดประสิทธิภาพพลังงาน (Specific Energy Consumption: SEC) ของอุตสาหกรรมและอาคารประเภทต่างๆ
 • การศึกษาศักยภาพการลดการใช้พลังงาน และการลดก๊าซเรือนกระจก
 • การศึกษาและพัฒนาระบบการตรวจวัด การรายงานและการทวนสอบ (MRV)
 • การทวนสอบข้อมูล และการกำหนด Baseline
 • การศึกษาการตั้งเป้าหมายการลดการใช้พลังงาน
 • การศึกษาการกำหนดราคาใบอนุญาตการใช้พลังงาน และมาตรการจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ
 • การพัฒนาระบบทะเบียน การศึกษากรอบโครงสร้างเชิงสถาบัน การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย แนวทางการแจกใบอนุญาต และการสร้างผู้ทวนสอบ
องค์ประกอบที่ 2: การพัฒนาแผนศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกและการศึกษาราคาของคาร์บอนเครดิตในภาคเมืองและการพัฒนากองทุนสำหรับเมืองคาร์บอนต่ำ
 • การศึกษาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก และการจัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของเทศบาล 24 แห่ง
 • การศึกษาด้านราคาคาร์บอนเครดิต และมาตรการจูงใจในการซื้อคาร์บอนเครดิต
 • การพัฒนาระบบ MRV และระบบทะเบียน
 • การจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ
 

อ่านต่อ 1 | 2

×