นโยบายของประเทศ
สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก / การลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย

การดำเนินงาน

ข้อเสนอโครงการของประเทศไทย (ต่อ)

จากเอกสารข้อเสนอโครงการของประเทศไทยมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์ และกิจกรรมที่จะดำเนินการ ดังนี้ (ต่อ)

  รายละเอียด
กิจกรรม (ต่อ)
องค์ประกอบที่ 3: การศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับกรอบข้อกฎหมายในการพัฒนาระบบการซื้อขายปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading Scheme: ETS)
 • การศึกษาเพื่อเสนอกรอบโครงสร้างทางด้านกฎหมายสำหรับการจัดตั้ง ETS ในประเทศไทย โดยมีการรวบรวมข้อมูลและมีการพิจารณาจากระบบ ETS ของประเทศอื่นๆ
 • การจัดทำร่างข้อเสนอแนวทางการบริหารระบบ ETS ในประเทศไทย
องค์ประกอบที่ 4: การบริหารจัดการโครงการ
 • การบริหารจัดการโครงการ
 • การพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้บุคลากร
 • การประชุมหารือร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

***ดาวน์โหลดเอกสารข้อเสนอโครงการของประเทศไทย (Final MRP Thailand)***

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ

 1. มีกลไกตลาดที่ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานในเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคพลังงาน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนแผนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และกลไก LCC ซึ่งจะไปสนับสนุนนโยบายการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำของประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
 2. เทศบาลที่เข้าร่วมโครงการมีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่โครงการเข้าไปสนับสนุน และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลนั้นๆต่อไป และสามารถนำไปสู่การขยายผลให้แก่เทศบาลอื่นๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศในระยะยาว
 3. มีการเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารและภาคชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของประเทศ
 4. มีแนวทางด้านกฎหมายที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายของประเทศ หากประเทศไทยจะต้องมีมาตรการบังคับในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)
 5. มีแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
 6. อ่านต่อ 1 | 2

×