นโยบายของประเทศ
สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก / การลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย

การดำเนินงาน

การดำเนินงาน (ต่อ)

ในส่วนของประเทศไทยได้มีการดำเนินการภายใต้โครงการ PMR ดังนี้
 1. อบก. ได้จัดส่ง (ร่าง) เอกสารข้อเสนอโครงการ (Draft MRP) ต่อสำนักเลขานุการ PMR  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 และนำเสนอ (ร่าง) เอกสารข้อเสนอโครงการต่อที่ประชุม PA ครั้งที่ 7 ในเดือนตุลาคม 2556 ณ เมืองมาราเกช ประเทศโมร็อคโค ทั้งนี้ ที่ประชุมและผู้เชี่ยวชาญได้มีข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับแก้เอกสารข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ก่อนการนำเสนออีกครั้งในเดือนมีนาคม 2557
 2. อบก. ได้นำเสนอเอกสารข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ต่อที่ประชุม PA ครั้งที่ 8 ในเดือนมีนาคม 2557 ณ เมืองเม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม PA และได้รับการสนับสนุนเงินจำนวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อมาดำเนินกิจกรรมต่างๆใน 4 ส่วนหลัก ดังนี้
  1. การศึกษาและการเสนอกรอบโครงสร้างทางด้านกฎหมายเพื่อรองรับการดำเนินการในรูปแบบ Emission Trading Scheme (ETS)
  2. การเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการกลไก Energy Performance Certificate scheme (EPC) ซึ่งจะเน้นในการจัดการข้อมูลด้านพลังงาน และการพัฒนาระบบ MRV
  3. การเตรียมความพร้อมของ Low Carbon City program (LCC) การศึกษาศักยภาพในการลด ก๊าซเรือนกระจกและการจัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของเทศบาล
  4. การศึกษาการกำหนดราคาของคาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นจาก LCC program และมาตรการจูงใจสำหรับผู้ซื้อเครดิตจาก LCC program

  กลไกตลาดที่ อบก. เสนอเพื่อดำเนินการภายใต้โครงการ PMR ประกอบด้วย 2 กลไก ได้แก่ 1) Energy Performance Certificate Scheme (EPC) เป็นแผนงานส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม และ 2) Low Carbon City Program (LCC) เป็นการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City) ของเทศบาลและชุมชน ซึ่งกลไกทั้งสองมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเป้าหมายของกระทรวงพลังงาน ได้แก่ แผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

อ่านต่อ 1 | 2 | 3

×