นโยบายของประเทศ
สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก / การลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย

การดำเนินงาน

การดำเนินงาน (ต่อ)

ในส่วนของประเทศไทยได้มีการดำเนินการภายใต้โครงการ PMR ดังนี้
การพัฒนาและการดำเนินกลไก EPC scheme และ LCC program จะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาระบบตลาดคาร์บอนในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในอนาคต ดังรูป

ความเชื่อมโยงของกลไก EPC scheme และ LCC program กับตลาดคาร์บอนภายในประเทศในอนาคต

ความเชื่อมโยงของกลไก EPC scheme และ LCC program กับตลาดคาร์บอนภายในประเทศในอนาคต


  1. อบก. ได้เตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการลงนามเอกสารข้อตกลงรับการสนับสนุนทางการเงิน ได้แก่ แผนการดำเนินการ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการเบิกจ่าย ตามขั้นตอนของธนาคารโลก และได้จัดส่งเอกสารให้ทางธนาคารโลก จากนั้นธนาคารโลกได้ร่างเอกสารข้อตกลง (Draft Grant Agreement) และนำมาพิจารณาร่วมกันระหว่างธนาคารโลก สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และ อบก.
  2. ขณะนี้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะอยู่ระหว่างการเตรียมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้การเห็นชอบ ในการลงนามข้อตกลงการรับเงินสนับสนุนต่อไป

อ่านต่อ a href="http://www.tgo.or.th/2015/thai/pmr_thai_performance.php">1 | 2 | 3

×