hit tracker
ใบสมัครงาน
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
รูปถ่ายผูุ้สมัคร
*สามารถอัพโหลดไฟล์รูปภาพ ขนาดรูป 1x1.5" {jpg, png, gif} เท่านั้น, ขนาดไฟล์โดยรวมไม่เกิน 2 Mb
ตำแหน่ง
สำนัก/ศูนย์
เงินเดือนที่ต้องการ
บาท (ตัวเลขเท่านั้น)
วันที่พร้อมจะเริ่มงานได้
ข้อมูลส่วนบุคคล
 
คำนำหน้าชื่อ (ไทย)
ชื่อ
นามสกุล
คำนำหน้าชื่อ (อังกฤษ)
Name
Surname
วัน เดือน ปีเกิด
อายุ
ปี
ถูมิลำเนา
เชื้อชาติ
สัญชาติ
ศาสนา
หมู่โลหิต
บัตรประชาชนเลขที่
วันที่หมดอายุ
สถานที่ออกบัตร
สถานะภาพทางทหาร
สถานะภาพสมรส
จำนวนบุตร
คน
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
อีเมล
สถานภาพที่อยู่ปัจจุบัน
กรณีเร่งด่วนบุคคลที่สามารถติดต่อได้
 
คำนำหน้าชื่อ (ภาษาไทย)
ชื่อ
นามสกุล
โทรศัพท์
ความสัมพันธ์
โทรศัพท์มือถือ
ที่อยู่
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
 
โปรดระบุทักษะด้านภาษา เช่น “พื้นฐาน”, “ดี”, “ดีมาก”
 
  ภาษาต่างประเทศ การอ่าน การพูด การเขียน การฟัง
 
ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
 
 
โปรแกรม ภาษา และแอพพลิเคชั่น ระดับความสามารถ
ข้อมูลด้านสุขภาพ
 
ท่านเคยได้รับบาดเจ็บ ป่วยหรือเป็นโรคร้ายแรงหรือไม่
ไม่เคย
เคย
ระบุ
สุขภาพโดยทั่วไปของท่าน
ดีเลิศ
ดี
พอใจ
ไม่ดี
ข้อมูลประวัติอาชญากรรม
 
คุณเคยถูกตัดสิน หรือถูกพิจารณาคดี หรือกลายเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีความผิดหรือไม่
ไม่เคย
เคย
ระบุ
ประวัติการศึกษา
เรียงลำดับจากการศึกษาสูงสุดขึ้นก่อนก่อน
 
  ลำดับ ระดับการศึกษา ระยะเวลา (ปี พ.ศ.) สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ คณะ สาขา/วิชาเอก GPA
ปีที่เริ่ม ปีที่จบ
-jsinx-
ประวัติการทำงานและการฝึกอบรม
 
ประวัติการทำงาน ไม่เคยมีประสบการณ์
เริ่มจากประวัติการทำงานล่าสุด
 
 
ประวัติการทำงาน
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร
ระยะเวลา (เดือน/ปี) เริ่มต้น
- สิ้นสุด
รวม
ปี
เดือน
ตำแหน่ง
ค่าจ้าง
ลักษณะงาน และความรับผิดชอบ
 
การฝึกอบรม
 
  หลักสูตร จัดโดยสถาบัน ระยะเวลา
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. คุณวุฒิ และประสบการณ์ที่ตรงกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและขอบเขตงาน
 
2. เหตุผลที่แสดงความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งดังกล่าว
 
3. ผลงานหรือความรับผิดชอบของผลงานที่ผ่านมาที่มีความภูมิใจ
 
การยืนยันการสมัคร
เอกสารอื่น (ถ้ามี)
 
เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล
 
  คำอธิบาย ไฟล์แนบ
*สามารถอัพโหลดไฟล์ {pdf, doc, xls} เท่านั้น, ขนาดไฟล์โดยรวมไม่เกิน 2 Mb
เอกสารข้อมูลการศึกษา และการฝึกอบรม
 
  คำอธิบาย ไฟล์แนบ
*สามารถอัพโหลดไฟล์ {pdf, doc, xls} เท่านั้น, ขนาดไฟล์โดยรวมไม่เกิน 2 Mb
เอกสารอื่นๆ
 
  คำอธิบาย ไฟล์แนบ
*สามารถอัพโหลดไฟล์ {pdf, doc, xls} เท่านั้น, ขนาดไฟล์โดยรวมไม่เกิน 2 Mb
                ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงและครบถ้วน ข้าพเจ้าทราบดีว่า หากระบุข้อความที่บิดเบือนจากความเป็นจริง จะเป็นสาเหตุให้ถูกตัดสิทธิจากการเป็นเจ้าหน้าที่ และ/หรือถูกปลดออกจากงานทันทีโดยไม่ได้รับเงินชดเชยใดๆ
*สามารถอัพโหลดไฟล์รูปภาพ {jpg, png, gif} เท่านั้น, ขนาดไฟล์โดยรวมไม่เกิน 2 Mb
 
 
 
 
Header
Body
×

×