hit tracker
 
แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 

 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง ให้ตรงความเป็นจริง
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ
ชาย
หญิง
1.2 อายุ
ต่ำกว่า 20 ปี
21 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 ปีขึ้นไป
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด
มัธยมศึกษาหรือต่ำกว่า
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อื่น ๆ (ระบุ)
1.4 อาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกร/ชาวไร่/ชาวสวน
รับจ้างทั่วไป/กรรมกร
นักเรียน/นักศึกษา
แม่บ้าน
อื่น ๆ (ระบุ)
1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ำกว่า 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
25,001 บาท ขึ้นไป
1.6 จํานวนครั้ง (ความถี่) ในการติดต่อขอรับบริการ
เป็นประจําทุกเดือน
นานๆ ครั้ง หรือ 3 – 6 เดือน/ครั้ง
ประมาณปี ละ 1 ครั้ง
อื่น ๆ (ระบุ)
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
2.1 การติดต่อขอใช้ข้อมูลข่าวสาร (ล่าสุด) จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ท่านมีความพึงพอใจในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้ อย่างไร (โปรดทําเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น)
 
เรื่อง ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก (5)พอใจ (4)น้อยจนเกือบจะไม่พอใจ (3)ไม่พอใจ (2)ไม่พอใจมาก (1)
ความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการ
1. ความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เช่น การเอาใจใส่ในการให้บริการ ความรู้ในการตอบชี้แจงและให้คําแนะนํา ความสุภาพ เป็นต้น
2. ความครบถ้วนของข้อมูลข่าวสารที่ต้องการล่าสุด
3. สถานที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
4. ระยะเวลาการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการมีความเหมาะสม
5. ระบบการจัดหมวดหมู่และการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร
6. ความครบถ้วนของข้อมูลข้าวสารที่มีไว้ให้บริการ
7. ความพึงพอใจในภาพรวม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบและการสร้างความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใส
8. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเพื่อให้ประชาชนได้ค้นหาข้อมูลข่าวสารตามความสนใจ
9. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความโปร่งใสของหน่วยงาน
10. มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ประชาชนผู้มารับบริการได้รับทราบ
11. มีการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป สามารถเข้ามาแข่งขันในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม
12. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการบริหารจัดการของหน่วยงาน
13. มีการให้บริการแก้ประชาชนทั่วไป ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กําหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
 
2.2 ท่านทราบหรือไม่ว่า ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปใช้สิทธิในการติดตามตรวจสอบ หรือสอบถาม ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้
ทราบ
ไม่ทราบ
2.3 ในอนาคตท่านคิดว่าจะไปขอใช้สิทธิหรือไปขอใช้ข้อมูลข่าวสารหรือไม่
คิดว่าจะไปขอ/ไปใช้สิทธิ
คิดว่าจะไม่ไปขอ/ไม่ไปใช้สิทธิ
2.4 ท่านคิดว่าพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้ประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมมากน้อยเพียงใด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่มีความคิดเห็น/ไม่ทราบ
2.5 ท่านรู้จัก/เคยได้ยินชื่อ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) ที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หรือไม่
รู้จัก
ไม่รู้จัก
2.6 ท่านรู้จัก/เคยได้ยินชื่อ สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) ที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ.2540 หรือไม่
รู้จัก
ไม่รู้จัก
2.7 ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ที่ กขร. และ สขร. จัดขึ้นหรือไม่ (เช่น การจัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ เป็นต้น)
เคย
ไม่เคย
2.8 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
 
 
 
 
Header
Body
×

×