hit tracker
แบบคำขอใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 
1. แบบคำขอให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นาย
นาง
นางสาว
ระบุ
ชื่อ
 *
นามสกุล
 *
 
อาชีพ
 *
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
นักศึกษา
พนักงานบริษัท
ประกอบะธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ โปรดระบุ
รหัสประจำตัว
 *
เลขบัตรประชาชน
หนังสือเดินทาง
ระบุรหัสประจำตัว *
ชื่อหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา
 *
ที่อยู่
 *
จังหวัด
 *
รหัสไปรษณีย์
 *
โทรศัพท์
 *
อีเมล์
 *
 
2. ข้อมูลที่ขอรับบริการ
มาตรา *
มาตรา 9
มาตรา 11
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 
ขอตรวจดูเรื่อง
ขอสำเนาเอกสารที่มีการรับรองสำเนาถูต้อง เรื่อง
ขอสำเนาแผ่นซีดี เรื่อง
อื่นๆ เรื่อง
 
3. เหตุผลที่ต้องการขอข้อมูล
รายละเอียด *
 
 
 
 
 
*
I’m not robot.
 
 
 
 
 
Header
Body
×

×