Cookies Consent

ข้าพเจ้ายินยอมให้ TGO ใช้ข้อมูล เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล และรับข่าวสารอื่นๆของ TGO

บริการภาครัฐ
บริการภาคเอกชน
บริการภาคประชาชน

NEWS UPDATE

สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก

ดูทั้งหมด

ส.อ.ท. จับมือ อบก. ลงนามความตกลงประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต

พร้อมเปิดตัว FTI : CC/RE/REC X Platform (FTIX) แพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานสะอาดและคาร์บอนเครดิต

อ่านต่อ right-chevron-blue

TGO EVENTS

ข่าวสาร อบก.

ดูทั้งหมด
img_app

PROCUREMENT

การจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต (Registry System) เพื่อรองรับการพัฒนาตลาดคาร์บอนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 256522 มิ.ย. 65 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต (Registry System) เพื่อรองรับการพัฒนาตลาดคาร์บอนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 256516 มิ.ย. 65 ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการบูรณาการระบบงานบริหารข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Management Integrated Platform) ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 256508 มิ.ย. 65 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดการประชุมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 256507 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการนำร่องพัฒนาระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต (Registry System) เพื่อรองรับการพัฒนาตลาดคาร์บอนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 256530 ส.ค. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างดำเนินโครงการนำร่องพัฒนาระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต (Registry System) เพื่อรองรับการพัฒนาตลาดคาร์บอนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 256524 ส.ค. 65 ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต (Registry System) เพื่อรองรับการพัฒนาตลาดคาร์บอนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 256526 ก.ค. 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มและชุดเครื่องมือการประเมินและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 256512 ก.ค. 65

Recruitment

รับสมัครงาน

bg_recruitment

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

หน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม