บริการภาครัฐ
บริการภาคเอกชน
บริการภาคประชาชน

NEWS UPDATE

สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก

ดูทั้งหมด

ค้าโลกแบ่งขั้ว-การเมืองแบ่งข้าง-คาร์บอนวอร์ ท้าทายส่งออกไทย 9 ล้านล้าน

อ่านต่อ right-chevron-blue

TGO EVENTS

ข่าวสาร อบก.

ดูทั้งหมด
img_app

PROCUREMENT

การจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการบูรณาการระบบงานบริหารข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Management Integrated Platform) ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 256506 พ.ค. 65 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 256409 ธ.ค. 64 ประกาศประกวดราคาซื้อโปรแกรมการวิเคราะห์ภาพดาวเทียม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 256430 พ.ย. 64 ประกาศเอกสารประกวดราคา เช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)07 ต.ค. 64
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 256507 เม.ย. 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานโครงการ "การศึกษาและจัดทำระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER Methodology) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลสำหรับการพัฒนาโครงการ T-VER ประเภทการพัฒนาพลังงานทดแทน การจัดการของเสีย และการจัดการในภาคขนส่ง" โดยวิธีคัดเลือก ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 256508 มี.ค. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานโครงการ "การศึกษาและจัดทำระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER Methodology) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลสำหรับการพัฒนาโครงการ T-VER ประเภทการพัฒนาพลังงานทดแทน การจัดการของเสีย และการจัดการในภาคขนส่ง" โดยวิธีคัดเลือก ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 256507 มี.ค. 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานโครงการ "พัฒนาระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกในการพัฒนาโครงการ T-VER ในพื้นที่ป่าชายเลนและหญ้าทะเลที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 256503 มี.ค. 65

Recruitment

รับสมัครงาน

bg_recruitment

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

หน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม