Cookies Consent

เว็บไซต์ tgo.or.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ โดยให้ TGO ใช้ข้อมูล เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลและรับข่าวสารอื่นๆ ของ TGO ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริการภาครัฐ
บริการภาคเอกชน
บริการภาคประชาชน

NEWS UPDATE

สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก

ดูทั้งหมด

เพาะปลูกอย่างไรให้ได้คาร์บอนเครดิต

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดงานสัมมนาออนไลน์กับหัวข้อ "เพาะปลูกอย่างไรให้ได้เครดิต?" เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจในการซื้อขายคาร์บอนเครดิตและต้องการนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ right-chevron-blue
img_app

PROCUREMENT

การจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำโครงการพัฒนาระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต (Registry System) เพื่อรองรับการซื้อ ขาย ถ่าย โอน คาร์บอนเครดิต ที่สอดคล้องกับแนวทางตามบริบททั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 256622 ก.พ. 66 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการรายงานข้อมูลระดับจังหวัด ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 256620 ก.พ. 66 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการรายงานข้อมูลระดับจังหวัด ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 214 ก.พ. 66 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทสจ. ในการพัฒนาโครงการดูดซับก๊าซเรือนกระจกจากพื้นที่สีเขียว การติดตามประเมินผลมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงรายงานสภาพการณ์ความเสี่ยง (Risk profile) จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดทำแผนปฏิบัติการในระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 256606 ก.พ. 66
ราคากลาง การจ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ระยะที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 256627 ก.พ. 66 ราคากลาง การจ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพ “แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำ เนินงาน พัฒนาองค์การ” สู่การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 256624 ก.พ. 66 ราคากลาง การจ้างจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทสจ. ในการพัฒนาโครงการดูดซับก๊าซเรือนกระจกจากพื้นที่สีเขียว การติดตามประเมินผลมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงรายงานสภาพการณ์ความเสี่ยง (Risk profile) จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ และการจัดทำแผนปฏิบัติการในระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ด้วยวิธีคัดเลือก ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 256622 ก.พ. 66 ราคากลาง จ้างจัดทำโครงการพัฒนาระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต (Registry System) เพื่อรองรับการซื้อ ขาย ถ่าย โอน คาร์บอนเครดิต ที่สอดคล้องกับแนวทางตามบริบททั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 256617 ก.พ. 66
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 256607 เม.ย. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทสจ. ในการพัฒนาโครงการดูดซับก๊าซเรือน กระจกจากพื้นที่สีเขียว การติดตามประเมินผลมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงรายงานสภาพการณ์ความ เสี่ยง (Risk profile) จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดทำแผนปฏิบัติการในระดับพื้นที่ ภายใต้ โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 256624 มี.ค. 66 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการ จ้างจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทสจ. ในการพัฒนาโครงการดูดซับก๊าซเรือนกระจกจากพื้นที่สีเขียว การติดตามประเมินผลมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงรายงานสภาพการณ์ความเสี่ยง (Risk profile) จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดทำแผนปฏิบัติการในระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 256623 มี.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการรายงานข้อมูลระดับจังหวัด ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 256620 มี.ค. 66

Recruitment

รับสมัครงาน

bg_recruitment

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

หน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม