บริการภาครัฐ
บริการภาคเอกชน
บริการภาคประชาชน

NEWS UPDATE

สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก

ดูทั้งหมด

เอกชนกว่า 20 รายจ่อลงทุนโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 400 เมกะวัตต์ รอ กกพ.ออกประกาศรับซื้อ

อ่านต่อ right-chevron-blue

TGO EVENTS

ข่าวสาร อบก.

ดูทั้งหมด
img_app

PROCUREMENT

การจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง จ้างดำเนินโครงการบูรณาการระบบงานบริหารข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Management Integrated Platform) ระยะที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 256307 ธ.ค. 63 ประกาศราคากลาง จ้างดำเนินโครงการประกวดกิจกรรมจัดทำสื่อลดโลกร้อน ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 256326 พ.ย. 63 ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาโครงการ T-VER สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 256325 พ.ย. 63 ราคากลาง จ้างจัดทำคู่มือการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก ภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน และคู่มือกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 256309 พ.ย. 63

Recruitment

รับสมัครงาน

bg_recruitment

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

หน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม