บริการภาครัฐ
บริการภาคเอกชน
บริการภาคประชาชน

NEWS UPDATE

สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก

ดูทั้งหมด

​Climate change ...กับบทบาทธนาคารกลางที่น่าคิด

หลายท่านคงรู้สึกได้ว่าโลกร้อนขึ้นทุกปี และคงพอทราบว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) หรือสภาวะโลกร้อน มีสาเหตุจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกิจกรรมของมนุษย์เอง โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล

อ่านต่อ right-chevron-blue
img_app

PROCUREMENT

การจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดโครงการ Climate Action Leader Foum ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 256329 มี.ค. 64 ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 256329 มี.ค. 64 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 256402 ก.พ. 64 ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการประกวดกิจกรรมจัดทำสื่อลดโลกร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256312 ก.พ. 63
2. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างดำเนินการทำสื่อประชาสัมพันธ์ (วีดีทัศน์) เกี่ยวกับการจัดการขยะและพลังงานในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 256401 เม.ย. 64 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างดำเนินการทำสื่อประชาสัมพันธ์ (วีดีทัศน์) เกี่ยวกับการจัดการขยะและพลังงานในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 256429 มี.ค. 64 ประกาศยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมและขยายผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับพื้นที่ ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 256430 มี.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 256425 มี.ค. 64

Recruitment

รับสมัครงาน

bg_recruitment

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

หน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม