บริการภาครัฐ
บริการภาคเอกชน
บริการภาคประชาชน

NEWS UPDATE

สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก

ดูทั้งหมด

อีกระดับของเศรษฐกิจหมุนเวียน ลดคาร์บอนทั้งระบบ สู่ความยั่งยืนในอนาคต

ทุกวันนี้การมองปัญหาภาวะโลกร้อนเพียงแค่การรีไซเคิล หรือนำกลับมาใช้ใหม่ไม่เพียงพออีกต่อไป เราจะต้องมองกว้างและลึกลงไปทั้งระบบตั้งแต่ทรัพยากรที่นำมาใช้ ขั้นตอนการผลิต จนถึงปลายทาง เราจะลดผลกระทบจากคาร์บอนที่ปล่อยออกมาในแต่ละส่วนได้อย่างไร เพื่อส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบคาร์บอนต่ำ สร้างประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพราะทุกคนล้วนมีส่วนช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นและโลกน่าอยู่ขึ้น

อ่านต่อ right-chevron-blue
img_app

PROCUREMENT

การจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

Recruitment

รับสมัครงาน

bg_recruitment

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

หน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม