Cookies Consent

ข้าพเจ้ายินยอมให้ TGO ใช้ข้อมูล เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล และรับข่าวสารอื่นๆของ TGO

บริการภาครัฐ
บริการภาคเอกชน
บริการภาคประชาชน

NEWS UPDATE

สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก

ดูทั้งหมด

ส.อ.ท. จับมือ อบก. ลงนามความตกลงประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต

พร้อมเปิดตัว FTI : CC/RE/REC X Platform (FTIX) แพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานสะอาดและคาร์บอนเครดิต

อ่านต่อ right-chevron-blue
img_app

PROCUREMENT

การจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต (Registry System) เพื่อรองรับการพัฒนาตลาดคาร์บอนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 256522 มิ.ย. 65 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต (Registry System) เพื่อรองรับการพัฒนาตลาดคาร์บอนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 256516 มิ.ย. 65 ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการบูรณาการระบบงานบริหารข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Management Integrated Platform) ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 256508 มิ.ย. 65 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดการประชุมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 256507 มิ.ย. 65
ราคากลาง การจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : Junior Non-Key Experts โครงการพัฒนาแผนดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับเมือง ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 256515 ก.ย. 65 ราคากลาง การจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : Senior Non-Key Experts โครงการพัฒนาแผนดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับเมือง ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 256515 ก.ย. 65 ราคากลาง โครงการค่าเช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ (Co-Location) ณ ศูนย์ Internet Data Center อาคาร กสท. โทรคมนาคม แคราย ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 256505 ก.ย. 65 ราคากลาง โครงการ การจัดจ้าง "การดูแลระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)" ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 256505 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 256504 ต.ค. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 256503 ต.ค. 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการดูแลระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 256527 ก.ย. 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าพื้นที่วางเซริฟเวอร์ Co-Location แบบ Half Rack จำนวน 2 Half Rack ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 256527 ก.ย. 65

Recruitment

รับสมัครงาน

bg_recruitment

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

หน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม