banner_list

ร่วมงานกับเรา

 

ใบสมัครงาน
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

รูปถ่ายผูุ้สมัคร
*สามารถอัพโหลดไฟล์รูปภาพ ขนาดรูป 1x1.5" {jpg, png, gif} เท่านั้น, ขนาดไฟล์โดยรวมไม่เกิน 2 Mb
ข้อมูลส่วนบุคคล
กรณีเร่งด่วนบุคคลที่สามารถติดต่อได้
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
โปรดระบุทักษะด้านภาษา เช่น “พื้นฐาน”, “ดี”, “ดีมาก”
ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
ข้อมูลด้านสุขภาพ
ข้อมูลประวัติอาชญากรรม
ประวัติการศึกษา
เรียงลำดับจากการศึกษาสูงสุดขึ้นก่อนก่อน
ระดับการศึกษา ระยะเวลา (ปี พ.ศ.) สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ คณะ สาขา/วิชาเอก GPA
ประวัติการทำงานและการฝึกอบรม

เริ่มจากประวัติการทำงานล่าสุด
ประวัติการทำงาน
การฝึกอบรม
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
การยืนยันการสมัคร
เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล
*สามารถอัพโหลดไฟล์ {pdf, doc, xls} เท่านั้น, ขนาดไฟล์โดยรวมไม่เกิน 2 Mb

เอกสารข้อมูลการศึกษา และการฝึกอบรม
*สามารถอัพโหลดไฟล์ {pdf, doc, xls} เท่านั้น, ขนาดไฟล์โดยรวมไม่เกิน 2 Mb

เอกสารอื่นๆ
*สามารถอัพโหลดไฟล์ {pdf, doc, xls} เท่านั้น, ขนาดไฟล์โดยรวมไม่เกิน 2 Mb

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงและครบถ้วน ข้าพเจ้าทราบดีว่า หากระบุข้อความที่บิดเบือนจากความเป็นจริง จะเป็นสาเหตุให้ถูกตัดสิทธิจากการเป็นเจ้าหน้าที่ และ/หรือถูกปลดออกจากงานทันทีโดยไม่ได้รับเงินชดเชยใดๆ

*สามารถอัพโหลดไฟล์ {pdf, doc, xls} เท่านั้น, ขนาดไฟล์โดยรวมไม่เกิน 2 Mb

ถัดไป