banner_list

แบบฟอร์มการร้องเรียนทุจริต และประพฤติมิชอบ

 

แบบฟอร์มการร้องเรียนทุจริต และประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้เป็นระบบและรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปได้รับความพึงพอใจสูงสุดบนพื้นฐานของความเป็นธรรม โปร่งใส ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อส่งเสริมให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล

โดย อบก. จะนำข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าว มาพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และปรับรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ส่งผลให้การดำเนินงานของ อบก. ประสบผลสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ