banner_list

แบบฟอร์มข้อร้องเรียน

 

แบบฟอร์มข้อร้องเรียน

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ ที่สามารถสะท้อนให้ อบก. ได้รับทราบถึงความพึงพอใจในการให้บริการ ปัญหา อุปสรรค รวมถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินงาน จึงจัดทำแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้รับบริการ หรือผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน

โดย อบก. สามารถนำข้อร้องเรียนดังกล่าว มาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ส่งผลให้การดำเนินงานของ อบก. ประสบผลสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ