banner_list

"ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี 2563

 

ขอเชิญดาวโหลดรูปภาพ พิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตรงาน
ขอเชิญดาวโหลดรูปภาพ พิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตรงาน

"ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี 2563

ดาวโหลดรูปบรรยากาศงานร้อยดวงใจ 2563

ดาวโหลดรูปบรรยากาศงาน Group Interview

ดาวโหลดรูปพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรงานร้อยดวงใจ 2563


กิจกรรมชดเชยคาร์บอน

กิจกรรมการแสดง
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
กิจกรรมคูลโหมด
ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์
โครงการการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด
โครงการการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน
โครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก