Cookies Consent

เว็บไซต์ tgo.or.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ โดยให้ TGO ใช้ข้อมูล เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลและรับข่าวสารอื่นๆ ของ TGO ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
banner_list

คู่มือประชาชน

 

คู่มือประชาชน

การขอขึ้นทะเบียนเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจก

การขอรับรองปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก (TVERs) ภาคสมัครใจ

การออกหนังสือให้คำรับรองว่าเป้นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด

การดำเนินกิจกรรมชดเชยคาร์บอน

การสมัครขึ้นทะเบียนเพื่อขอใช้เครื่องหมายฉลากคาร์บอน