banner_list

การจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อโปรแกรมการวิเคราะห์ภาพดาวเทียม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

30 พ.ย. 64

ประกาศเอกสารประกวดราคา เช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

07 ต.ค. 64

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดโครงการ Climate Action Leader Foum ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564

29 มี.ค. 64

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564

29 มี.ค. 64

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

02 ก.พ. 64

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการประกวดกิจกรรมจัดทำสื่อลดโลกร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

12 ก.พ. 63

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563

22 ม.ค. 63

ประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

04 ก.ค. 62

ประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

04 ก.ค. 62

ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายขององค์การ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 31 พฤกษภาคม พ.ศ. 2562

31 พ.ค. 62

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562

28 ม.ค. 62

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562

28 ม.ค. 62

ข้อเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายขององค์การ

24 ม.ค. 62

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 11 มกราคม 2562

11 ม.ค. 62

ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

22 พ.ย. 61