banner_list

การจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้รับการคัดเลือก โครงการจ้างดำเนินการจัดสัมมนา The Circular Biz Conference ประกาศ ณ วันที่ 24 ส.ค. 2563

24 ส.ค. 63

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างดำเนินการจัดสัมมนา The Circular Biz Conference ประกาศ ณ วันที่ 21 ส.ค. 2563

21 ส.ค. 63

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

09 ก.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก . โครงการปรับปรุง และบูรณาการข้อมูลการขออนุมัติระหว่างระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารองค์กร (ERP) และระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) (ระยะที่ 2)(ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563)

24 มิ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการปรับปรุง และพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (ระยะที่ 2) (ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563)

24 มิ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (โครงการปรับปรุง และพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (ระยะที่ 2)) ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563

23 มิ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (โครงการปรับปรุง และบูรณาการข้อมูลการขออนุมัติระหว่างระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารองค์กร (ERP) และระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) (ระยะที่ 2)) ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563

23 มิ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างที่ปรึกษาโครงการ ประกาศ ณ วันที่ 4 มิภุนายน 2563

04 มิ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ที่ปรึกษาโครงการ การสร้างเสริมเครือข่ายเมืองคาร์บอนต่ำ (ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563)

29 พ.ค. 63

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการ “การพัฒนาระบบพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งานระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)” ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2563

21 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก การจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางเชื่อมต่อสารสนเทศ CITC (CITC Gateway) ของศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระยะที่ 3

20 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2563)

20 เม.ย. 63

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ณ วันที่ 20 เมษายน 2563

20 เม.ย. 63

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการ “การพัฒนาระบบพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งานระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)” ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2563

20 เม.ย. 63

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 (1 ม.ค. 63 - 31 มี.ค. 63) ประกาศ ณ วันที่ 3 เม.ย. 2563

03 เม.ย. 63

ประกาสผุ้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดกิจกรรมจัดทำสื่อลดโลกร้อน วันที่ 2 มีนาคม 2563

02 มี.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการประกวดกิจกรรมจัดทำสื่อลดโลกร้อน ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

27 ก.พ. 63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกาศวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

21 ก.พ. 63

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการกำหนดค่าอัตราคิดลดฯ ณ วันที่ 19 ก.พ. 2563

21 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการจ้าง ."จัดทำฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย"

17 ก.พ. 63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ณ วันที่ 14 ก.พ. 2563

14 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ

13 ก.พ. 63

ประกาศรายชื่่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกสำหรับประเทศไทย ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

04 ก.พ. 63

ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ

04 ก.พ. 63

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดทำบัญชี ก๊าซเรือนกระจกสำหรับประเทศไทย

29 ม.ค. 63

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563

08 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน: การเช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ (Co-Location แบบ Half Rack) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

01 ต.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ (Co-Location แบบ Half Rack) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

01 ต.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

25 ก.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2562 ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

18 ก.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายขององค์การ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

20 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายขององค์การ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562

12 มิ.ย. 62

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 1-2 ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

30 เม.ย. 62

เอกสารแนบท้าย : ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

30 เม.ย. 62

เอกสารแนบท้าย : ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

30 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง และพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562

10 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง และบูรณาการข้อมูลการขออนุมัติระหว่างระบบสารสนเทสเพื่อสนับสนุนการบริหารองค์กร (ERP) และระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562

10 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

12 ก.พ. 62

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

08 ก.พ. 62

ประกาศผลบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับงานโครงการ PMR: Development of mobile application on City Carbon Footprint (Ref. No. CS-15) (January, 2019)

28 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562

22 ม.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ณ วันที่ 22 มกราคม 2562

22 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการลงทะเบียนออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561

11 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

07 ธ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการลงทะเบียนออนไลน์ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561

03 ธ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การจ้างพัฒนาเว็บไซต์องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561

03 ธ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ สนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยวิธีคัดเลือก ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

21 พ.ย. 61

ประกาศผลบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับงานโครงการ PMR: Development of mobile application on GHG emissions in buildings. (Ref. No. CS-16) ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

13 พ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างความพร้อมการติดตามปรเมินผลการลดก๊าวเรือนกระจกจากมาตรการภาคของเสีย ภายใต้ NDC Roadmap (ระยะที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

13 พ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในช่วงรยะเวลา 3 ปี (ตุลาคม 2558-กันยายน) 2561 โดยวิธีคัดเลือก ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

06 พ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

22 ต.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อกำหนดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Treshold) สำหรับอุตสาหกรรมโดยวิธีคัดเลือก ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561

16 ต.ค. 61