Cookies Consent

เว็บไซต์ tgo.or.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ โดยให้ TGO ใช้ข้อมูล เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลและรับข่าวสารอื่นๆ ของ TGO ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
banner_list

การจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2566

06 มิ.ย. 66

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจ้างที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

31 พ.ค. 66

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2566

07 เม.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทสจ. ในการพัฒนาโครงการดูดซับก๊าซเรือน กระจกจากพื้นที่สีเขียว การติดตามประเมินผลมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงรายงานสภาพการณ์ความ เสี่ยง (Risk profile) จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดทำแผนปฏิบัติการในระดับพื้นที่ ภายใต้ โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566

24 มี.ค. 66

ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการ จ้างจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทสจ. ในการพัฒนาโครงการดูดซับก๊าซเรือนกระจกจากพื้นที่สีเขียว การติดตามประเมินผลมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงรายงานสภาพการณ์ความเสี่ยง (Risk profile) จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดทำแผนปฏิบัติการในระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566

23 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการรายงานข้อมูลระดับจังหวัด ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566

20 มี.ค. 66

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการรายงานข้อมูลระดับจังหวัด ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566

17 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต (Registry System) เพื่อรองรับการซื้อ ขาย ถ่าย โอน คาร์บอนเครดิต ที่สอดคล้องกับแนวทางตามบริบททั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566

15 มี.ค. 66

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต (Registry System) เพื่อรองรับการซื้อ ขาย ถ่าย โอน คาร์บอนเครดิต ที่สอดคล้องกับแนวทางตามบริบททั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566

14 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพแนวทางการจัดทำ รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาองค์การ สู่การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

13 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ระยะที่ 1 ของ อบก. ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

13 มี.ค. 66

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพแนวทางการจัดทำ รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาองค์การ สู่การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566

10 มี.ค. 66

ะกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ระยะที่ 1 ของ อบก. ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566

10 มี.ค. 66

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทสจ. ในการพัฒนาโครงการดูดซับก๊าซเรือนกระจกจากพื้นที่สีเขียว การติดตามประเมินผลมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงรายงานสภาพการณ์ความเสี่ยง (Risk profile) จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดทำแผนปฏิบัติการในระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

22 ก.พ. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพัฒนาดิจิทัลแพลจฟอร์มสำหรับใช้เป็นระบบคำณวน และทวนสอบ Embeded Emissions Calculation Platform เพื่อให้สามารถรองรับภายใต้ข้อกำหนดของมาตรการการปรับภาษีคาร์บอนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป(CBAM) 1 แพลตฟอร์ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2566

23 ม.ค. 66

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การจ้างพัฒนาดิจิทัลแพลจฟอร์มสำหรับใช้เป็นระบบคำณวน และทวนสอบ Embeded Emissions Calculation Platform เพื่อให้สามารถรองรับภายใต้ข้อกำหนดของมาตรการการปรับภาษีคาร์บอนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป(CBAM) 1 แพลตฟอร์ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2566

17 ม.ค. 66

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนธันวาคม 2565 ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2566

06 ม.ค. 66

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การจ้างจัดโครงการ Climate Leader Forum รุ่นที่ 2 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2566

06 ม.ค. 66

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างจัดโครงการ Climate Leader Forum รุ่นที่ 2 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2566

06 ม.ค. 66

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างที่ปรึกษาโครงการ GCF Readiness and Preparatory Support Programme: Developing GCF pipeline of projects from locally-driven climate actions (ระยะที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565

26 ธ.ค. 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การจ้างที่ปรึกษาโครงการ GCF Readiness and Preparatory Support Programme: Developing GCF pipeline of projects from locally-driven climate actions (ระยะที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565

23 ธ.ค. 65

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างจัดโครงการ Climate Leader Forum รุ่นที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2565

21 ธ.ค. 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การจ้างจัดโครงการ Climate Leader Forum รุ่นที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565

20 ธ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกสำหรับการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเพื่อมุ่งสู่ Net Zero โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565

01 ธ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565

01 ธ.ค. 65

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565

01 ธ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการ "ขับเคลื่อนสู่ Net Zero EEC เพื่อสนับสนุนการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เพื่อระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ EEC" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

30 พ.ย. 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

30 พ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งสู่ Net Zero Emission โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

30 พ.ย. 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ มุ่งสู่ Net Zero Emission ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

29 พ.ย. 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเพื่อมุ่งสู่ Net zero ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

29 พ.ย. 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการขับเคลื่อนสู่ Net Zero EEC เพื่อสนับสนุนการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เพื่อระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ EEC ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

28 พ.ย. 65

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน 2565 ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

21 พ.ย. 65

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนากลไกเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อกำหนดราคาคาร์บอนและการลงทุนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระยะที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

21 พ.ย. 65

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศปีที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

15 พ.ย. 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนากลไกเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อกำหนดราคาคาร์บอนและการลงทุนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระยะที่ 3 ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

15 พ.ย. 65

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการ Support to Global Covenant of Mayors for Climate and Energy (GCoM) in Asia กิจกรรม Capacity Building and Knowledge Sharing โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

11 พ.ย. 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างที่ปรึกษาโครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศระยะที่ 10 ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

11 พ.ย. 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างที่ปรึกษาโครงการ Support to Global Covenant of Mayors for Climate and Energy (GCoM) in Asia กิจกรรม Capacity Building and Knowledge Sharing โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

09 พ.ย. 65

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาต้นแบบโครงการ T-VER มาตรฐานขั้นสูง ประเภทป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

31 ต.ค. 65

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการ "การพัฒนาแนวทางในการยกระดับมาตรฐานของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER" ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

31 ต.ค. 65

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยวิธีคัดเลือก ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2565

28 ต.ค. 65

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด โดยวิธีคัดเลือก ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2565

28 ต.ค. 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาต้นแบบโครงการ T-VER มาตรฐานขั้นสูง ประเภทป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2565

27 ต.ค. 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างที่ปรึกษาโครงการ "การพัฒนาแนวทางในการยกระดับมาตรฐานของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER" ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2565

27 ต.ค. 65

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนสู่ Net Zero EEC เพื่อสนับสนุนการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เพื่อสนับสนุนให้พื้นที่ EEC มีแผนที่นำทางและแผนปฏิบัติการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ตามบริบทของพื้นที่ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2565

27 ต.ค. 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด โดยวิธีคัดเลือก ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2565

27 ต.ค. 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยวิธีคัดเลือก ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2565

26 ต.ค. 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนสู่ Net Zero EEC เพื่อสนับสนุนการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เพื่อสนับสนุนให้พื้นที่ EEC มีแผนที่นำทางและแผนปฏิบัติการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ตามบริบทของพื้นที่ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565

25 ต.ค. 65

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคการเกษตร (ระยะที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2565

18 ต.ค. 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคการเกษตร (ระยะที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2565

18 ต.ค. 65

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน (มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน) ภายใต้ NDC Roadmap (ระยะที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565

10 ต.ค. 65

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการศึกษาศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและเกณฑ์พิจารณาด้านเทคโนโลยี ตามกรอบแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกลไกเครดิตร่วม JCM เพื่อสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565

10 ต.ค. 65

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการศึกษาศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก และการลงทุน สำหรับเทคโนโลยี CCU/CCS เพื่อสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565

10 ต.ค. 65

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคคมนาคมขนส่ง ภายใต้ NDC Roadmap (ระยะที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565

10 ต.ค. 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก และการลงทุน สำหรับเทคโนโลยี CCU/CCS เพื่อสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2565

07 ต.ค. 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและเกณฑ์พิจารณาด้านเทคโนโลยี ตามกรอบแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกลไกเครดิตร่วม JCM เพื่อสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2565

07 ต.ค. 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน (มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน) ภายใต้ NDC Roadmap (ระยะที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2565

07 ต.ค. 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคคมนาคมขนส่ง ภายใต้ NDC Roadmap (ระยะที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2565

07 ต.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคล (Senior Non-Key Experts) เพื่อดำเนินงาน Development of Climate Action Plans ar the City Level ภายใต้โครงการ The Implementation GCoM Asia Project Activities in Thailand โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2565

06 ต.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคล (Junior Non-Key Experts) เพื่อดำเนินงาน Development of Climate Action Plans ar the City Level ภายใต้โครงการ The Implementation GCoM Asia Project Activities in Thailand โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2565

06 ต.ค. 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างเหมาบุคคล (Senior Non-Key Experts) เพื่อดำเนินงาน Development of Climate Action Plans ar the City Level ภายใต้โครงการ The Implementation GCoM Asia Project Activities in Thailand โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2565

05 ต.ค. 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างเหมาบุคคล (Junior Non-Key Experts) เพื่อดำเนินงาน Development of Climate Action Plans ar the City Level ภายใต้โครงการ The Implementation GCoM Asia Project Activities in Thailand โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2565

05 ต.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2565

04 ต.ค. 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565

03 ต.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการดูแลระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2565

27 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าพื้นที่วางเซริฟเวอร์ Co-Location แบบ Half Rack จำนวน 2 Half Rack ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2565

27 ก.ย. 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การจ้างเหมาบริการดูแลระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2565

26 ก.ย. 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การเช่าพื้นที่วางเซริฟเวอร์ Co-Location แบบ Half Rack จำนวน 2 Half Rack ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2565

26 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการนำร่องพัฒนาระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต (Registry System) เพื่อรองรับการพัฒนาตลาดคาร์บอนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2565

30 ส.ค. 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างดำเนินโครงการนำร่องพัฒนาระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต (Registry System) เพื่อรองรับการพัฒนาตลาดคาร์บอนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565

24 ส.ค. 65

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต (Registry System) เพื่อรองรับการพัฒนาตลาดคาร์บอนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

26 ก.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มและชุดเครื่องมือการประเมินและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

12 ก.ค. 65

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2565 ถึง เดือนมิถุนายน 2565

08 ก.ค. 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มและชุดเครื่องมือการประเมินและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565

08 ก.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดการประชุมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

30 มิ.ย. 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาจ้างจัดการประชุมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565

29 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ “การบูรณาการระบบงานบริหารข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Management Integrated Platform) ระยะที่ 2” (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565

24 มิ.ย. 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ “การบูรณาการระบบงานบริหารข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Management Integrated Platform) ระยะที่ 2” (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565

23 มิ.ย. 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ “การบูรณาการระบบงานบริหารข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Management Integrated Platform) ระยะที่ 2” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

27 พ.ค. 65

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ “การบูรณาการระบบงานบริหารข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Management Integrated Platform) ระยะที่ 2” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

27 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

26 พ.ค. 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การจ้างพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

25 พ.ค. 65

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2565

07 เม.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานโครงการ "การศึกษาและจัดทำระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER Methodology) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลสำหรับการพัฒนาโครงการ T-VER ประเภทการพัฒนาพลังงานทดแทน การจัดการของเสีย และการจัดการในภาคขนส่ง" โดยวิธีคัดเลือก ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565

08 มี.ค. 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานโครงการ "การศึกษาและจัดทำระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER Methodology) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลสำหรับการพัฒนาโครงการ T-VER ประเภทการพัฒนาพลังงานทดแทน การจัดการของเสีย และการจัดการในภาคขนส่ง" โดยวิธีคัดเลือก ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565

07 มี.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานโครงการ "พัฒนาระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกในการพัฒนาโครงการ T-VER ในพื้นที่ป่าชายเลนและหญ้าทะเลที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565

03 มี.ค. 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานโครงการ "พัฒนาระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกในการพัฒนาโครงการ T-VER ในพื้นที่ป่าชายเลนและหญ้าทะเลที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565

02 มี.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานโครงการ "พัฒนาระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจก และข้อกำหนดในการพัฒนาโครงการ T-VER สาขาป่าไม้และการเกษตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

28 ก.พ. 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานโครงการ "พัฒนาระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจก และข้อกำหนดในการพัฒนาโครงการ T-VER สาขาป่าไม้และการเกษตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

24 ก.พ. 65

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก การจ้างพัฒนาระบบชำระเงินออนไลน์ (Payment Gateway) เพื่อรองรับการให้บริการของ อบก. โดยวิธีคัดเลือก ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2565

27 ม.ค. 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การจ้างพัฒนาระบบชำระเงินออนไลน์ (Payment Gateway) เพื่อรองรับการให้บริการของ อบก. ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2565

26 ม.ค. 65

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564

20 ม.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2565

11 ม.ค. 65

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2565

11 ม.ค. 65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2565

07 ม.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2564

27 ธ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโปรแกรมการวิเคราะห์ภาพดาวเทียม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564

24 ธ.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564

23 ธ.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การประกวดราคาซื้อโปรแกรมการวิเคราะห์ภาพดาวเทียม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564

20 ธ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการติดตามประเมินผลลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคการเกษตร และผลประโยชน์ร่วมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับมาตรการ (ระยะที่ 1) (ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564)

24 พ.ย. 64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการติดตามประเมินผลลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคการเกษตร และผลประโยชน์ร่วมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับมาตรการ (ระยะที่ 1) (ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564)

16 พ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการกำหนดค่าอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการประเมินศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการ (ระยะที่ 3) (ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564)

15 พ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน ภายใต้ NDC Roadmap (ระยะที่ 2) (ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564)

12 พ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจก โดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ ปีที่ 2 (ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564)

12 พ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศปีที่ 9 (ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564)

12 พ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม (ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564)

12 พ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนากลไกเชิงเศรษศาสตร์เพื่อกำหนดราคาคาร์บอนและการลงทุนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปีที่ 2 (ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564)

12 พ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการนำร่องซื้อขายก๊าซเรือนกระจกในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อสนับสนุนการลงทุนแบบเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564)

12 พ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการจัดทำข้อมูลต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยในระดับมาตรการ/นโยบาย (ระยะที่ 5) (ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564)

12 พ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคกระบวนการทางอุตสาหกรรม ภายใต้ NDC Roadmap (ระยะที่ 2) (ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564)

12 พ.ย. 64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการกำหนดค่าอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการประเมินศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการ (ระยะที่ 3) (ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564)

11 พ.ย. 64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการนำร่องซื้อขายก๊าซเรือนกระจกในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อสนับสนุนการลงทุนแบบเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564)

10 พ.ย. 64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนากลไกเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อกำหนดราคาคาร์บอนและการลงทุนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปีที่ 2 (ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564)

10 พ.ย. 64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม (ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564)

10 พ.ย. 64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศปีที่ 9 (ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564)

10 พ.ย. 64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ ปีที่ 2 (ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564)

10 พ.ย. 64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคกระบวนการทางอุตสาหกรรม ภายใต้ NDC Roadmap (ระยะที่ 2) (ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564)

08 พ.ย. 64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการจัดทำข้อมูลต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยในระดับมาตรการ/นโยบาย (ระยะที่ 5) (ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564)

08 พ.ย. 64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงานภายใต้ NDC Roadmap (ระยะที่ 2) (ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564)

08 พ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการ“พัฒนาโครงการ T-VER เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 6)” (ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564)

02 พ.ย. 64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564)

02 พ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564)

02 พ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแนวทางในการยกระดับมาตรฐานของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564)

02 พ.ย. 64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพื้นที่ระดับจังหวัด (ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564)

02 พ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพื้นที่ระดับจังหวัด (ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564)

02 พ.ย. 64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการ“พัฒนาโครงการ T-VER เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 6)” (ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564)

01 พ.ย. 64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแนวทางในการยกระดับมาตรฐานของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564)

01 พ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564)

28 ต.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก การเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564)

28 ต.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564)

27 ต.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564)

20 ต.ค. 64

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 4  ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564

14 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการดูแลระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

04 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ (Co-Location แบบ Half Rack) ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

04 ต.ค. 64

ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การเช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ (Co-Location แบบ Half Rack)

30 ก.ย. 64

ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การจ้างเหมาบริการดูแลระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)

30 ก.ย. 64

ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การจ้างเหมาบริการดูแลระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)

30 ก.ย. 64

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ปี 2564 ไตรมาสที่ 3 ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564

06 ก.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ภาพฉายพลังงานของไทย (ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564)

25 มิ.ย. 64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ภาพฉายพลังงานของไทย (ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564)

24 มิ.ย. 64

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้เมืองคาร์บอนต่ำ ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

20 พ.ค. 64

ประกาศ ผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้เมืองคาร์บอนต่ำ ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

18 พ.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก การจ้างที่ปรึกษาโครงการ Climate Action Leader Forumประกาศ ณ วันที่ 29 เมษาย 2564

29 เม.ย. 64

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมและขยายผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับพื้นที่ (ครั้งที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2564

27 เม.ย. 64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างที่ปรึกษาโครงการ Climate Action Leader Forumประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2564

27 เม.ย. 64

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมและขยายผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับพื้นที่ ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 256

26 เม.ย. 64

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างโครงการ Climate Action Leader Forum ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2564

22 เม.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2564

22 เม.ย. 64

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างดำเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการลดกีาซเรือนกระจก ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2564

22 เม.ย. 64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างจัดโครงการ Climate Action Leader Forum ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2564

21 เม.ย. 64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2564

19 เม.ย. 64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างดำเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจก ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2564

08 เม.ย. 64

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ปี 2564 ไตรมาสที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2564

05 เม.ย. 64

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างดำเนินการทำสื่อประชาสัมพันธ์ (วีดีทัศน์) เกี่ยวกับการจัดการขยะและพลังงานในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

01 เม.ย. 64

ประกาศยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมและขยายผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับพื้นที่ ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564

30 มี.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างดำเนินการทำสื่อประชาสัมพันธ์ (วีดีทัศน์) เกี่ยวกับการจัดการขยะและพลังงานในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564

29 มี.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมและขยายผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับพื้นที่ ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564

25 มี.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมและขยายผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับพื้นที่ ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564

25 มี.ค. 64

ประกาศยกเลิกครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564

03 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564

02 มี.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

19 ก.พ. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "การบูรณาการระบบงานบริหารข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Management Intergrated Platform) ระยะที่ 1" ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2564

20 ม.ค. 64

ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน "การบูรณาการระบบงานบริหารข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Management Integrated Platform ระยะที่ 1"

05 ม.ค. 64

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ปี 2564 ไตรมาสที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2564

05 ม.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนาราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการ การจัดทำรายงานสรุปและถอดบทเรียน ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563

29 ธ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการ พัฒนาโครงการ T-VER สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563

29 ธ.ค. 63

ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจัดทำรายงานสรุปโครงการ และถอดบทเรียนการดำเนินโครงการ ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563

25 ธ.ค. 63

ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การพัฒนาฌครงดาร T-VER สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563

24 ธ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา "จ้างดำเนินโครงการประกวดกิจกรรมจัดทำสื่อลดโลกร้อน (ครั้งที่ 2)" ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563

22 ธ.ค. 63

ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน "จ้างดำเนินโครงการประกวดกิจกรรมจัดทำสื่อลดโลกร้อน (ครั้งที่ 2)" ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563

18 ธ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำคู่มือการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก ภาคเกษตร ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินและคู่มือกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2563

08 ธ.ค. 63

ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การจ้างทำคู่มือการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก ภาคเกษตร ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน และคู่มือกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563

04 ธ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (PMQA 4.0) ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

26 พ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการดูแลระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

26 พ.ย. 63

ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างเหมาบริการดูแลระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

25 พ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

25 พ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศปีที่ 8 ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

25 พ.ย. 63

ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (PMQA 4.0) ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

24 พ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

24 พ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการศึกษาศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคการเกษตร (ภาคปศุสัตว์) ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

23 พ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

18 พ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนากลไกเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อกำหนดราคาคาร์บอนและการลงทุนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

18 พ.ย. 63

ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการศึกษาศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคการเกษตร (ภาคปศุสัตว์) ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

17 พ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดทำข้อมูลต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยในระดับมาตรการ/นโยบาย (ระยะที่ 4) ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

16 พ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคกระบวนการทางอุตสาหกรรม ภายใต้ NDC Roadmap (ระยะที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

16 พ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการศึกษาแนวทางการกำหนดค่าอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการประเมินศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการ ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

16 พ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

16 พ.ย. 63

ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

16 พ.ย. 63

ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศปีที่ 8 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

16 พ.ย. 63

ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการพัฒนากลไกเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อกำหนดราคาคาร์บอนและการลงทุนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

16 พ.ย. 63

ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

16 พ.ย. 63

ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

12 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการพัฒนาโครงการ T-VER เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำฯ) ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

11 พ.ย. 63

ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจัดทำข้อมูลต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยในระดับมาตรการ/นโยบาย (ระยะที่ 4) ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

11 พ.ย. 63

ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคกระบวนการทางอุตสาหกรรม ภายใต้ NDC Roadmap (ระยะที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

11 พ.ย. 63

ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

11 พ.ย. 63

ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการศึกษาแนวทางการกำหนดค่าอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการประเมินศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการ ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

11 พ.ย. 63

ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (โครงการพัฒนาโครงการ T-VER เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำฯ) ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

10 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการ"การประเมินก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพื้นที่ระดับจังหวัด") ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563)

10 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ((โครงการ "จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)") ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

10 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ((โครงการ"ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพรินท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น") ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

10 พ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (โครงการ"ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพรินท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น") ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

05 พ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการ "พัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน") ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

05 พ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (โครงการ"ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพรินท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น") ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

05 พ.ย. 63

ระกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (โครงการ"การประเมินก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพื้นที่ระดับจังหวัด") ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

05 พ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (โครงการ "จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)") ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

05 พ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (โครงการ "พัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน") ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

04 พ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563

07 ต.ค. 63

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563

07 ต.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนตู้ 12 ที่นั่ง ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563

06 ต.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

30 ก.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

30 ก.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้รับการคัดเลือก โครงการจ้างดำเนินการจัดสัมมนา The Circular Biz Conference ประกาศ ณ วันที่ 24 ส.ค. 2563

24 ส.ค. 63

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างดำเนินการจัดสัมมนา The Circular Biz Conference ประกาศ ณ วันที่ 21 ส.ค. 2563

21 ส.ค. 63

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

09 ก.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก . โครงการปรับปรุง และบูรณาการข้อมูลการขออนุมัติระหว่างระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารองค์กร (ERP) และระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) (ระยะที่ 2)ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563

24 มิ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการปรับปรุง และพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (ระยะที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563

24 มิ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (โครงการปรับปรุง และพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (ระยะที่ 2)) ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563

23 มิ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (โครงการปรับปรุง และบูรณาการข้อมูลการขออนุมัติระหว่างระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารองค์กร (ERP) และระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) (ระยะที่ 2)) ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563

23 มิ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างที่ปรึกษาโครงการ ประกาศ ณ วันที่ 4 มิภุนายน 2563

04 มิ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ที่ปรึกษาโครงการ การสร้างเสริมเครือข่ายเมืองคาร์บอนต่ำ (ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563)

29 พ.ค. 63

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการ “การพัฒนาระบบพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งานระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)” ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2563

21 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก การจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางเชื่อมต่อสารสนเทศ CITC (CITC Gateway) ของศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระยะที่ 3

20 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2563)

20 เม.ย. 63

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ณ วันที่ 20 เมษายน 2563

20 เม.ย. 63

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการ “การพัฒนาระบบพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งานระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)” ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2563

20 เม.ย. 63

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 (1 ม.ค. 63 - 31 มี.ค. 63) ประกาศ ณ วันที่ 3 เม.ย. 2563

03 เม.ย. 63

ประกาสผุ้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดกิจกรรมจัดทำสื่อลดโลกร้อน วันที่ 2 มีนาคม 2563

02 มี.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการประกวดกิจกรรมจัดทำสื่อลดโลกร้อน ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

27 ก.พ. 63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกาศวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

21 ก.พ. 63

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการกำหนดค่าอัตราคิดลดฯ ณ วันที่ 19 ก.พ. 2563

21 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการจ้าง ."จัดทำฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย"

17 ก.พ. 63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ณ วันที่ 14 ก.พ. 2563

14 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ

13 ก.พ. 63

ประกาศรายชื่่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกสำหรับประเทศไทย ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

04 ก.พ. 63

ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ

04 ก.พ. 63

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดทำบัญชี ก๊าซเรือนกระจกสำหรับประเทศไทย

29 ม.ค. 63

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563

08 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน: การเช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ (Co-Location แบบ Half Rack) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

01 ต.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ (Co-Location แบบ Half Rack) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

01 ต.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

25 ก.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2562 ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

18 ก.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายขององค์การ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

20 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายขององค์การ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562

12 มิ.ย. 62

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 1-2 ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

30 เม.ย. 62

เอกสารแนบท้าย : ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

30 เม.ย. 62

เอกสารแนบท้าย : ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561)

30 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง และพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562

10 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง และบูรณาการข้อมูลการขออนุมัติระหว่างระบบสารสนเทสเพื่อสนับสนุนการบริหารองค์กร (ERP) และระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562

10 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

12 ก.พ. 62

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

08 ก.พ. 62

ประกาศผลบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับงานโครงการ PMR: Development of mobile application on City Carbon Footprint (Ref. No. CS-15) (January, 2019)

28 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562

22 ม.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ณ วันที่ 22 มกราคม 2562

22 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการลงทะเบียนออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561

11 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

07 ธ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการลงทะเบียนออนไลน์ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561

03 ธ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การจ้างพัฒนาเว็บไซต์องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561

03 ธ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ สนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยวิธีคัดเลือก ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

21 พ.ย. 61

ประกาศผลบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับงานโครงการ PMR: Development of mobile application on GHG emissions in buildings. (Ref. No. CS-16) ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

13 พ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างความพร้อมการติดตามปรเมินผลการลดก๊าวเรือนกระจกจากมาตรการภาคของเสีย ภายใต้ NDC Roadmap (ระยะที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

13 พ.ย. 61