Cookies Consent

ข้าพเจ้ายินยอมให้ TGO ใช้ข้อมูล เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล และรับข่าวสารอื่นๆของ TGO

banner_list

อบก. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการฯ จำนวน 2 ฉบับ ระหว่างวันที่ 13 - 21 มกราคม 2565

 

อบก. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการฯ จำนวน 2 ฉบับ ระหว่างวันที่ 13 - 21 มกราคม 2565

13 ม.ค. 65

เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
เกี่ยวกับการซื้อ ขาย และถ่ายโอนคาร์บอนเครดิต (ระยะที่ 1) จำนวน 2 ฉบับ

ระหว่างวันที่ 13 - 21 มกราคม 2565

 

     องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เกี่ยวกับการซื้อ ขาย และถ่ายโอนคาร์บอนเครดิต (ระยะที่ 1) จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

  1. ร่างระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนการซื้อ ขาย และถ่ายโอนคาร์บอนเครดิต พ.ศ. …
  2. ร่างระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้การรับรองและการทำความตกลงการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต พ.ศ. …

Download เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เกี่ยวกับการซื้อขายคาร์บอนเครดิต (ระยะที่ 1)
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เกี่ยวกับการซื้อขายคาร์บอนเครดิต (ระยะที่ 1)

 

** ระยะเวลาการเปิดรับความคิดเห็น: 13 - 21 มกราคม 2565 **