Cookies Consent

เว็บไซต์ tgo.or.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ โดยให้ TGO ใช้ข้อมูล เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลและรับข่าวสารอื่นๆ ของ TGO ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
tcnn2slide

 

เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network)

เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network)

โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 

              "ตลาดคาร์บอน" (Carbon Market) หรือ ตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต เป็นหนึ่งในกลไกราคาคาร์บอนที่สำคัญซึ่งช่วยให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก โดยใช้มาตรการทางการตลาดเป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจ ซึ่งตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แล้ว ตลาดคาร์บอนสามารถทำให้ก๊าซเรือนกระจกสุทธิลดลงด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด อีกทั้งยังก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีส่วนช่วยการสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ตามเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดภายหลังปี ค.ศ. 2020 (NDC) อีกด้วย

               ประเทศไทยมีโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่มีการขายคาร์บอนเครดิตในตลาดคาร์บอนภายในประเทศ คือ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction: T-VER) ที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เพื่อสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้พัฒนาโครงการรายเล็ก มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศโดยความสมัครใจ ขณะที่ไม่ต้องผ่านขั้นตอนที่ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าโครงการลดก๊าซเรือนกระจกตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด นอกจากนี้โครงการ T-VER ยังมีผลประโยชน์ร่วม (Co-benefit) ของการลดก๊าซเรือนกระจก เช่น ช่วยลดมลพิษ เพิ่มความร่มรื่น และพื้นที่สีเขียวลดการใช้พลังงานและค่าไฟฟ้า สนับสนุนเศรษฐกิจในชุมชนและอื่นๆ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาอาชีพใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วย

               ทั้งนี้ การขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการของไทยในตลาดคาร์บอนภายในประเทศยังมีปริมาณไม่มาก  เพราะตลาดคาร์บอนของไทยเป็นตลาดภาคสมัครใจซึ่งมีขนาดเล็กมีอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 8.5 ต่อปี โดยส่วนใหญ่การซื้อขายคาร์บอนเครดิตภายในประเทศไทยอยู่ในรูปแบบของการเจรจาต่อรอง (Over-the-Counter: OTC) ราคาซื้อขายคาร์บอนเครดิตอยู่ระหว่าง 15-200 บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ดังนั้น TGO จึงเห็นควรจัดตั้งเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network หรือ TCNN) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น/ชุมชน ในการยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศและมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตามเจตนารมณ์ของประชาคมโลกที่ปรากฏในเป้าหมายของความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นการสร้างอุปสงค์คาร์บอนเครดิตจากโครงการ T-VER อันจะช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศให้มีสภาพคล่องและขยายตัวมากขึ้น โดย TGO จะส่งเสริมและให้การสนับสนุนองค์กรต่างๆ ในการศึกษาความเป็นไปได้ ศักยภาพความพร้อม แนวทางการดำเนินงาน และการประกาศเป้าหมายคาร์บอนนิวทรัลในระดับองค์กร และเสริมสร้างประโยชน์ร่วมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนจากกิจกรรมและโครงการลดก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นและชุมชน ผ่านความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนในเครือข่าย ตัวอย่างเช่น  การสนับสนุนให้เกิดการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกหลักที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน แทนที่จะบริจาคเงินให้ชุมชนนำไปใช้ในการปลูกป่าโดยตรงเพียงอย่างเดียว สมาชิกเครือข่ายอาจช่วยซื้อคาร์บอนเครดิตที่เกิดจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกดูดซับไว้ในเนื้อไม้ ทั้งนี้ รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตจะกลับไปสู่ชุมชน เป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน เพื่อใช้ในการดูแลรักษาป่าต่อไป

               นอกจากนี้ อบก. และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยังได้ร่วมกันผลักดันและสนับสนุนการจัดตั้งตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศโดยพัฒนาแพลตฟอร์มการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต (Thailand Carbon Credit Exchange Platform) ซึ่งใช้เทคโนโลยี Blockchain สำหรับการแลกเปลี่ยนซื้อขายถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตของโครงการ T-VER เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยมีกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น โดยใช้ต้นทุนที่ต่ำที่สุด และสร้างมูลค่าเพิ่มจากคาร์บอนเครดิตของโครงการ T-VER ในประเทศ ผ่านตลาดซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตที่มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ สร้างราคาอ้างอิงที่ยุติธรรม สะท้อนต้นทุนอย่างแท้จริง สะดวก รวดเร็ว และเป็นการยกระดับความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น/ชุมชน ในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศโดยรวมให้ต่ำสุดได้ในที่สุด


ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network)

สามารถยื่นใบสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย TCNNได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยส่งมายัง
คุณชัญญาภัค วัฒนจินดา  chanyaphak@tgo.or.th  โทรศัพท์ 085-514-4242    โทรสาร 02-143-8403

คุณนพรัตน์ พรหมอินทร์  nopparat@tgo.or.th โทรศัพท์ 091-714-1234    โทรสาร 02-143-8403

วัตถุประสงค์ของเครือข่าย

               เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network) จัดตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น/ชุมชน ในการยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศและมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตามเจตนารมณ์ของประชาคมโลกที่ปรากฎในเป้าหมายของความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ดังนี้

 1. ส่งเสริมและให้การสนับสนุนองค์กรต่างๆ ในการศึกษาความเป็นไปได้ ศักยภาพความพร้อม แนวทางการดำเนินงาน และการประกาศเป้าหมายคาร์บอนนิวทรัลในระดับองค์กร
 2. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมและโครงการลดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินการและการบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการรับรองและแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตภายในประเทศภายใต้เครือข่าย
 3. เสริมสร้างประโยชน์ร่วมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนจากกิจกรรมและโครงการลดก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นและชุมชน ผ่านความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนในเครือข่าย
 4. ส่งเสริมให้เกิดแพลตฟอร์มในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรต่างๆ ในเครือข่าย เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีและประสบการณ์ในการจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่คาร์บอนนิวทรัลในระดับองค์กร
 5. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนในเครือข่าย เพื่อพิจารณาโอกาสในการสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น ผ่านสิทธิประโยชน์ มาตรการส่งเสริมหรือ การเข้าถึงแหล่งทุนหรือการสนับสนุนต่างๆ

คุณสมบัติพื้นฐานของสมาชิกเครือข่าย

 1. เป็นองค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือ จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และ

 2. เป็นองค์กรที่แสดงเจตนารมณ์ที่จะมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการมุ่งสู่คาร์บอนนิวทรัล ไม่ว่าในระดับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือ องค์กร อย่างน้อยระดับใดระดับหนึ่ง

ประเภทและการดำเนินการของสมาชิกเครือข่าย

 1. องค์กรที่มีคุณสมบัติและมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของเครือข่ายสามารถสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายโดยความสมัครใจ
 2. องค์กรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกจะมีสถานะเป็นสมาชิกทั่วไปเรียกว่า “องค์กรผู้ริเริ่มด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก” (Climate Action Initiator)
 3. องค์กรที่มีสถานะเป็นสมาชิกทั่วไปสามารถพิจารณาเข้าร่วมเป็นสมาชิกตามประเภทเฉพาะ จำนวน 2 ประเภท ได้แก่
 • สมาชิกประเภท “องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก” (Climate Action Leading Organization) เป็นองค์กรที่แสดงความเป็นผู้นำในการจัดการและรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรผ่านการแสดงเจตนารมณ์ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่คาร์บอนนิวทรัลในระดับองค์กรโดยมีปีเป้าหมายและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์และเป้าหมายของความตกลงปารีสและได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพรินท์ขององค์กรและมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ มาตรฐานสากลที่เทียบเท่า โดยควรเข้าร่วมในโครงการข้อริเริ่ม Race To Zero ของสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งร่วมสนับสนุนโครงการภาคป่าไม้ประเภทต่างๆ ตามนโยบายของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก
 • สมาชิกประเภท “องค์กรผู้พัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก” (Climate Action Innovator) เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ผ่านการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย และแสดงเจตนารมณ์ที่พัฒนาและขยายผลโครงการเพื่อยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคาร์บอนต่ำ ทั้งในด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการเพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก และเทคโนโลยีการดูดกลับคาร์บอนรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและความน่าเชื่อถือในกระบวนการลดก๊าซเรือนกระจกให้สอดคล้องกับมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติในระดับสากล

 

               ทั้งนี้ องค์กรอาจพิจารณาเข้าร่วมเป็นสมาชิกในประเภทเฉพาะได้มากกว่า 1 ประเภท ตามลักษณะและการดำเนินงานขององค์กร และสามารถขอเปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิกได้ในภายหลัง

การสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network: TCNN)

 

องค์กรที่มีความสนใจและสมัครใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก “เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย” สามารถยื่นใบสมัครตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป

สมัครสมาชิก

 

ดาวน์โหลด

 ประกาศ อบก. ที่ 21/2564 เรื่อง โครงการจัดตั้งเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (ภาคสมัครใจ)
หนังสือเชิญเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย
ใบสมัครสำหรับเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network: TCNN)

รายชื่อสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (THAILAND CARBON NEUTRAL NETWORK)

รายชื่อสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย
(THAILAND CARBON NEUTRAL NETWORK)

จำนวน 300 หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2565

 

ลำดับ ชื่อองค์กร Campany Name
1 บริษัท เอ.ไอ.เทคโนโลยี จำกัด A.I.Technology Co.,Ltd.
2 เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) A.J. Plast Public Company Limited
3 บริษัท แอคเครเทค อาดามัส (ประเทศไทย) จำกัด Accretech Adamas (Thailand) Co., Ltd.
4 บริษัท เอซีเอ็ม ACM Services Company Limited
5 แอดเทค Adtech Micro System Co.,Ltd.
6 บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด ADVANCE ENERGY PLUS CO.,LTD.
7 บริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด Advisory Alliance & Partners Co., Ltd.
8 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด Aeroflex Co., Ltd.
9 บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด Aeroklas.Co.,Ltd.
10 บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด AI and Robotics Venture
11 บริษัท อาจีกาว่า แอนด์ เอสซีไอ เมทัล เทค จำกัด Ajikawa&SCI Metal Tech Co., Ltd.
12 บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด Ajinomoto Betagro Frozen Foods (Thailand) Co., Ltd
13 บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ALT Telecom PCL
14 บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด Ampol Food Processing Co.,Ltd. 
15 เอเซีย ยามาชิตะ เวิร์คส Asia Yamashita Works co.,Ltd.
16 บริษัท เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล Asian Stanley Internatinal Col, Ltd.
17 บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) Assetwise Public Company Limited
18 สมาคมผู้ปลูกพืชทางเลือกใหม่เพื่อการเรียนรู้และการค้าไทย (สปกท.) Association of Growers of new option for Thai Learning and Trade (AOTT.)
19 บริษัท อธิมาตร จำกัด Athimart Company Limited
20 บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด B.Foods Product International Co.,Ltd
21 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) B.Grimm Power Public Company Limited
22 บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น จำกัด Bafs Clean Energy Corporation Company Limited
23 บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด BAFS Innovation Development Co.,Ltd.
24 บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด Baker & McKenzie Ltd.
25 บางปะอิน เวสต์ เมเนจเมนท์ จำกัด Bang Pa-in Waste Management Co.ltd. (BPWM)
26 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  Bangchak Corporation Public Company Limited (BCP)
27 บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด Bangchak Green Net Company Limited
28 บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด Bangchak Retail Co., Ltd.
29 บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด Bangchakbiofuel Company Limited
30 บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) Bangkok Aviation Fuel Services Plc.
31 บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited
32 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited
33 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด Bangkok Industrial Gas Co.,Ltd.
34 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) Bank of Ayudhya Public Co.,Ltd.
35 ธนาคารแห่งประเทศไทย Bank of Thailand
36 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) Banpu Public Company Limited
37 บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด BASF (Thai) Ltd.
38 บริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด BBGI BIO ETHANOL (CHACHOENGSAO) COMPANY LIMITED
39 บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) BBGI Public Company Limited
40 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) BCPG Public Company Limited
41 บริษัท เบโค ไทย จำกัด Beko Thai Co.,Ltd
42 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) Berli Jucker Public Company Limited
43 บริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด Betagro Agro Industry Co.,Ltd
44 บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรมจำกัด สาขา โรงงานแปรรูปสุกรลพบุรี Betagro Agro Industry Co.,Ltd (Lopburi Swine Slaughterhouse)
45 บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) โรงงานลพบุรี 1,2,3 Betagro Public Co., Ltd (Lopburi 1,2,3)
46 บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) โรงงานลพบุรี 4 Betagro Public Co., Ltd (Lopburi 4)
47 บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) Betagro Public Co.,Ltd
48 บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด (เซ็นทรัลคิทเช่น) Better Food Co.,Ltd. (Central Kitchen)
49 บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด (ศูนย์รวบรวมไข่กบินทร์บุรี) Better Foods Co., Ltd. (Egg Packing Kabinburi)
50 บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด โรงงานลพบุรี Better Foods Co.,Ltd
51 บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) BG Container Glass PLC
52 บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) Biodegradable packaging for Environment Public Company Limited
53 บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
54 บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด BLCP Power
55 บริษัท บลูสกาย เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด BLUE SKY TECHNOLOGIES SERVICE CO.,LTD.
56 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) BTS Group Holdings PCL
57 บริษัท บูรณาพากรุ๊ป จำกัด  Buranapa Group Co., Ltd
58 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะสาธารณสุขศาสตร์ Burapha University, Faculty of Public Health 
59 บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด C&G Environmental Protection (Thailand) Company Limited
60 บริษัท ซี.เอ็น.ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด C.N.I. Engineering Supply Co.,Ltd.
61 ศุนย์วิจัยและพัฒนาขัดจำกัดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี Center for research and development of competitiveness in engineering and technology
62 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) Central Pattana Public Company Limited
63 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) Central Plaza Hotel Public Company Limited
64 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) CH. Karnchang Public Company Limited
65 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
66 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด CHAROEN POKPHAND GROUP CO.,LTD.
67 บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด charoenchai transformer co., ltd.
68 บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) Charoong Thai Wire & Cable Public Company Limited
69 บริษัท ฉวีวรรณอินเตอร์แนชั่นแนลฟู๊ดส์ จำกัด Chaveevan International Foods Co., Ltd
70 บริษัท เชอวาลเทคโนโลยี่ จำกัด Cheval technology co.,ltd
71 บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) Chow Energy Public Company Limited
72 บริษัท จงหวา เทเลคอม จำกัด CHUNGWAH TELECOM COMPANY LIMITED
73 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ (มหาชน) CK Power Public Company Limited
74 บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) Clover Power Public Company Limited
75 บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Cobra International Co., Ltd.
76 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น College of Local Administration, Khon Kaen University
77 บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
78 บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด Daikin Industries (Thailand) Ltd.
79 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Delta Electronics (Thailand) PCL. (DET) 
80 บริษัทเด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด DENSO International Asia Co., Ltd.
81 กรมวิชาการเกษตร Department of Agriculture
82 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University
83 บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) Dexon Technology Public Company Limited
84 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล digital economy promotion agency
85 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Ditto (Thailand) PCL.
86 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Company Limited
87 กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทย Dow Chemical Thailand Group
88 บริษัท ดัสคอนโทรล จำกัด Dust Control Company Limited
89 บริษัท อี. คิว. รับเบอร์ จำกัด E. Q. Rubber Company Limited
90 บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด EASTERN PALM OIL CO.,LTD.
91 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)
92 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) Electricity Generating Public Company Limited
93 บริษัท เอ็นดูแพ้ค จำกัด ENDUPAK CO.,LTD.
94 เอเนอร์จี แอนด์ เอนไวรอนเมนท์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด Energy and Environment Consulting Group ltd. (EEG)
95 บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ ไอโอที จำกัด Energy IoT Company Limited
96 สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Energy Research and Development Institute - Nakornping, Chiang Mai University 
97 บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด E-Plus Co., Ltd.
98 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย Export-Import Bank of Thailand
99 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด EY Office Limited
100 บริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด Find Folk Co.,Ltd
101 บริษัท ฟู้ดเฮาส์ เคเทอร์ริ่ง เซอรวิสเซส จำกัด Foodhouse Catering Services Col, Ltd
102 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด foodpassion.co.ltd
103 บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) Fortune Parts Industry Public Company Limited
104 บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด Fuenafuanant Co.,Ltd
105 บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) Getabec Public Company Limited
106 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) Global Green Chemicals Public Company Limited
107 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) Global Power Synergy Public Company Limited
108 บริษัท จีเอ็มเอส อินเทอร์เนียร์ จำกัด GMS Interneer Co., LTd
109 มูลนิธิใบไม้เขียว Green Leaf Foundation
110 บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด Green Style Co., Ltd
111 มูลนิธิโลกสีเขียว Green World Foundation
112 บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) HaadThip Public Company Limited
113 บริษัท เฮิร์บ เทรเชอร์ จำกัด Herb Treasure Co.,Ltd
114 บริษัท ไฮซ์ คิว แพค อินดัสตรี จำกัด High Q Pack Industries Co.,Ltd
115 บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด Hitachi Energy (Thailand) Limited
116 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) Home Product Center Public Co.,Ltd
117 ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย HSBC Thailand
118 บริษัท ไอ ดู สมาร์ท โซลูชั่นส์ จำกัด I DO SMART SOLUTIONS COMPANY LIMITED
119 บริษัท อิมแพค อิเลคตรอนส์ สยาม จำกัด Impact Electrons Siam Co., Ltd.
120 บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ จำกัด  Impact Solar Co.,Ltd.
121 บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด  Impact Solar Group (Thailand) Co.,Ltd.
122 บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด INSEE Ecocycle Company Limited
123 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ ธุรกิจ จำกัด Inter Far East Business Co.,Ltd
124 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด Inter Far East Wind International Co.,Ltd.
125 องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ แผนงานประเทศไทย International Union for Conservation of Nature, Thailand Programme (IUCN TH)
126 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) IRPC Public Company Limited
127 บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด JONE LANG LASALLE MANAGEMENT CO., LTD.
128 บริษัท  กาญจนสิงขร  จำกัด KANCHANASINGKORN CO., LTD.
129 บริษัท แก่นขวัญ จำกัด Kankwan Co.,Ltc
130 บริษัท คาโอ อินดัสเตียล (ประเทศไทย) จำกัด Kao Industrial (Thailand) Co., Ltd.
131 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด Kasikornbank PCL
132 บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด Khao C.P. Co.,Ltd.
133 มหาวิทยลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut's University of Technology Thonburi KMUTT
134 บริษัทกรุงไทยพานิชประกันภัย Krungthai Panich Insurance Public Co.,Ltd.
135 บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) KSL Green Innovation Public Company Limited
136 บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (สาขาน้ำพอง) KSL Green Innovation Public Company Limited (Nampong Branch)
137 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) Lanna Resources Public Co.,Ltd
138 บริษัท ลีท อินเทลลิเจนซ์ จำกัด Leet Intelligence Co.,Ltd
139 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) LH Financial Group Public Company Limited
140 บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด Luckchai Liquor Trading Co., Ltd.
141 บริษัท เอ็ม.ไอ.ที.ไอ. จำกัด M.I.T.I. Co., Ltd
142 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ Mae Fah Luang Foundation under Royal Patronage
143 บริษัท แมแม อินดัสเตรียล จำกัด MAE MAE INDUSTRIAL CO.,LTD.
144 บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด Maesod Clean Energy Co.,Ltd
145 บริษัท แม็กนัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Magnus International Co. Ltd.
146 มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University
147 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด Mitr Phol Corporation Ltd.
148 บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด Mitsubishi Motors (Thailand) Company Limited
149 บริษัทมิตซุยไฮยีนแมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด Mitsui Hygiene Materials (Thailand) Co.,Ltd
150 บริษัท โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส จำกัด Modern Dyestuffs and Pigments Co.,Ltd
151 บริษัท มงคลสมัย จำกัด Mongkolsamai Company Limited
152 บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด MUANGTHONG ALUMINIUM INDUSTRY CO.,LTD.
153 บริษัท นครเพชรกรีนเนอร์ยี่ จำกัด Nakornphet Greenergy Ltd.
154 บริษัท  นทีชัย  จำกัด Nateechai Company Limited
155 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Nanotechnology Center (NANOTEC), National Science and Technology Development Agency
156 บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ National Telecom Public Company Limited
157 บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด Nestle (Thai) Ltd
158 บริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (แบงค็อก) จำกัด Newsky Energy (Bangkok) Company Limited
159 บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) Nex Point Public Company Limited
160 บริษัท นิปปอน โคอิ คัมปะนี จำกัด Nippon Koei Co.,Ltd.
161 บริษัท นีค อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด Nique Inter Corporation Ltd.
162 บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) Northeast Rubber Public Company Limited
163 บริษัท เอ็นพี กรีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด NP Green Corporation Co., Ltd.
164 บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด NPC Safety and Environmental Service Co.,Ltd.
165 บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) NR Instant Produce Company Limited
166 บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด NS BlueScope (Thailand) Co.,Ltd.
167 บริษัท โอ.ซี.อาร์ จำกัด O.C.R. Co.,Ltd
168 บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) OCEAN LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
169 บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด OKLIN (THAILAND) CO., LTD.
170 บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) Origin Property Public Company Limited
171 บริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป จำกัด P&C Group Co.,LTC
172 บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด Pacific Fish Processing Co.,Ltd
173 บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด PCS Security and Facility Services Limited
174 บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) Peerapat Technology Public Company
175 บริษัท เพ็ท โฟกัส จำกัด Pet Focus Co.,Ltd
176 บริษัท ฟีนิกซ์ คอนซัล กรุ๊ป จำกัด Phoenix Consulting Group Company Limited 
177 บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด Plan Creations Col, Ltd
178 บริษัท แพลนเตชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Plantations International Co.,Ltd
179 บริษัท ปราณบุรี บีช รีสอร์ท จำกัด Pranburi Beach Resort Company Limited 
180 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) Precious Shipping Public Company Limited
181 บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด Prime Road Group Public Company Limited
182 บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) Principal Capital Public Company Limited
183 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) PTT Exploration and Production Public Company Limited
184 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) PTT Global Chemical Public Company Limited
185 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) PTT Public Company Limited
186 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด PTTLNG Limited Company
187 PwC ประเทศไทย PwC Thailand
188 บริษัท เรเวอร์ ออโตโมทีฟ จำกัด Rêver Automotive Co.,Ltd.
189 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Rajamangala University of Technology Rattanakosin
190 บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Ratch Group Public Company Limited
191 บริษัท เรียล แม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด Real Max Corporation Ltd.
192 บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด Red Bull Distillery (1988) CO.,LTD.
193 บริษัท รุ่งทิวา ไบโอแมส จำกัด Rungtiva Biomass Co.,Ltd.
194 บริษัท เอส.เอส. การสุรา จำกัด S.S.Karnsura Company Limited
195 กลุ่มบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) Sahaviriya Steel Industries PLC
196 สมุทรสาคร เนเชอรัล คลีน เอนเนอร์จี จำกัด Samutsakhon Natural Clean Energy Co.ltd. (SNCE)
197 บริษัท  แสงโสม จำกัด Sangsom Co,Ltd
198 บริษัท แสงโสม จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี SANGSOM CO.,LTD. KANCHANABURI (FACTORY 2)
199 บริษัท แสนสิริ จำกัด มหาชน Sansiri Public Company Limited
200 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด Sapthip Company, Ltd 
201 บริษัท สิ่งทอซาติน จำกัด Satin textiles co.,Ltd
202 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด SCG
203 บริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำกัด SCG Cleanergy Co.,Ltd.
204 บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด SCG INTERNATIONAL CORPORATION COMPANY LIMITED
205 บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) SCG Packaging Public Company Limited
206 เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) SCI Electric Public Company Limited
207 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ Securities and Exchange Commission
208 บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) SENA Development Public Company Limited
209 บริษัท เสนาเทคโน โซลูชั่น จำกัด Sena Techno Solution Company Limited
210 บริษัท ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จำกัด Shin-Etsu Silicones (Thailand) Ltd
211 บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด Siam Glass Industry Co., Ltd
212 บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด Siam Kubota Corporation Co.,Ltd
213 หจก. สยาม เมนเทแนนซ์ แอนด์ เซอร์วิส Siam Maintenance & Services Limited Partnership
214 บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด Siam Modified Starch Co.,Ltd.
215 บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จำกัด Siam Polyethylene Co.,Ltd.
216 บริษัท ไซมีส อีโคไลท์ จำกัด Siamese Ecolite Co., Ltd
217 บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด SIG Combibloc Ltd.
218 บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด Simathurakij Co, Ltd.
219 บริษัทสิงห์ เอสเตท จำกัด มหาชน Singha Estate Public Company Limited
220 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนสิริกิติ์ Sirikit Hydro Power Plant, Electricity Generating Authority of Thailand
221 บริษัทกลุ่มสมอทอง จำกัด Smothong Group Co.,LTD.
222 บริษัทสมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี  Somboon Advance Technology
223 บริษัท ซอร์ตส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด SORTs Corporation Co., Ltd.
224 บริษัท เซาท์โพล คาร์บอน (ประเทศไทย) จำกัด South Pole Carbon (Thailand) Co., Ltd
225 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) Sri Trang Agro Industry Public Company Limited
226 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Sri Trang Gloves (Thailand) Plc.
227 บริษัท ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด Sritrang Rubber & Plantation Company Limited
228 สแตนบี เอเชีย จำกัด Stanbee Asia limited
229 บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด Sumitomo Rubber (Thailand) Co.,Ltd.
230 บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด Sura Bangyikhan Company Limited
231 โรงงานสุรา บริษัท สุราพิเศษทิพราช จำกัด SURA PISET THIPPARAT CO., LTD.
232 บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอ็มอาร์ จำกัด SYMBIOR PMR COMPANY LIMITED
233 ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด (กลุ่มบริษัท TCP) T.C. Pharmaceutical Industries Co., Ltd (TCP Group)
234 บริษัท เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง ก.ม.34 จำกัด Tanning Industrial Zone km.34 Co.,Ltd
235 บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด Tetra Pak
236 บริษัท เท็กซ์พลอร์ จำกัด Texplore Company Limited
237 บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) Thachang Green Energy Public Company Limited
238 บริษัท ไทย อชิเทค จำกัด Thai Achitech CO.,LTD
239 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) Thai Agro Energy Public Company Limited
240 บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด Thai Aviation Refuelling Co.,Ltd.
241 บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด Thai Beverage Can Limited Company
242 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด Thai Beverage Energy Co., Ltd.
243 สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย Thai Beverage Industry Association
244 บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน) Thai Coconut Public Company Limited
245 บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด Thai Eastern Bio Power Company Limited
246 บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) Thai Eastern Group Holdings Public Company Limited
247 บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด Thai Eastern Innovation Company Limited
248 บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด Thai Eastern Rubber Company Limited
249 สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) Thai Ecotourism & Adventure Travel Association (TEATA)
250 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด Thai Ethoxylate Co.,Ltd.
251 สมาคมโรงแรมไทย Thai Hotel Association
252 สมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย Thai Metal Packaging Association
253 บริษัทไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด Thai Namsiri Intertex Co.,Ltd
254 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) Thai oil Public Company Limited
255 บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) Thai Packaging Industry PLC
256 บริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด Thai Parkerizing Co.,Ltd
257 บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) Thai Summit Harness Public Company Limited
258 บริษัทไทยแทฟฟิต้า Thai Taffeta Co.,Ltd. 
259 บริษัท ไทยทากาซาโก จำกัด Thai Takasago Co., Ltd.
260 บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) Thai Wah Public Company Limited
261 สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ThaiHealth Academy
262 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)
263 บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด Thanakorn Vegetable Oli Products Co.,Ltd
264 บริษัท ธนภักดี จำกัด Thanapakdi Co.,Ltd
265 บริษัท ธนาซอฟต์ จำกัด THANASOFT CO., LTD.
266 บริษัท ธัญนนท์ เทรดดิ้ง จำกัด Thanyanon Trading Co., Ltd.
267 บริษัท เดอะ ครีเอจี จำกัด The Creagy Company Limited
268 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย The Federation of Thai Industries
269 สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย The Federation of Thai SME
270 องค์การเภสัชกรรม The Government Pharmaceutical Organization
271 บริษัท เดอะ เจอร์นี่ย์ เอ็กซ์เพอร์ทีส (ไทยแลนด์) จำกัด THE JOURNEY EXPERTISE (THAILAND) COMPANY LIMITED
272 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม The Office of SMEs Promotion
273 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด The shell Company of Thailand Limited
274 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ The Sukosol Hotel Bangkok
275 บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด TheparunothaI Company Limited
276 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Thonburi Healthcare Group
277 บริษัท  ถิรไทย จำกัด (มหาชน) Tirathai Public Company Limited
278 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) Total Access Communication Public Company Limited
279 บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จำกัด Toyota Boshoku Asia Co.,LTD.
280 บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด Toyota Daihatsu Engineering & Manufacturing Co.,Ltd.
281 บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) TPC Power Holding Public Company Limited
282 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) TPI Polene Power Public Company Limited
283 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) TPI Polene Public Company Limited
284 บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด TPN Flexpak.,Co.Ltd
285 บริษัท ทีพีเอ็น ฟู้ดแพคเกจจิ้ง จำกัด TPN Foodpackaging Co.,Ltd
286 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) True Corporation Public Company Limited
287 บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด UAC ENERGY COMPANY LIMITED
288 บริษัท ยูเอชี โกลบอล จำกัด (มหาชน) UAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED
289 บริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด Uni.Charm (Thailand) Co.,Ltd.
290 กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย Unilever Group of Thai Companies
291 บริษัท ยูเนี่ยน ไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) Union Pioneer Public Co.,Ltd.
292 บริษัท ประมวลผล จำกัด United Products Co.,Ltd.
293 บริษัท ยูไนเต็ดไวน์เนอร์ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จำกัด United Winery And Distillery Co.,Ltd.
294 มหาวิทยาลัยพะเยา University of Phayao
295 อุทัย คลีน เอนเนอร์จี จำกัด  Uthai Clean Energy Co.ltd. (UCE)
296 มูลนิธิอุ่นใจ Warm Heart Foundation
297 บริษัท เวลโกรว์กล๊าส อินดัสทรี จำกัด Wellgrow Glass Industry Co.,Ltd.
298 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) WHA Corporation Public Company Limited
299 บริษัท ดับดลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) WHA Utilities and Power Public Company Limited
300 บริษัท เซ็นคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Zen Corporation Group Public Company Limited

TCNN กับคำถามที่พบบ่อย

คำถามเกี่ยวกับ TCNNที่มักจะมีผู้สนใจสอบถามเข้ามาจำนวนมาก  TGO จึงได้รวบรวมคำถามเหล่านั้น และหาคำตอบไว้รอ เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้สนใจสามารถหาคำตอบในที่นี้ได้ด้วยตัวเอง 


 ภาพรวมการดำเนินงาน
 ประเภทสมาชิกเครือข่าย
 แผนการดำเนินกิจกรรม
 เกณฑ์ รายละเอียดการดำเนินงาน