banner_list

นโยบายและยุทธศาสตร์

 

นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

27 เม.ย. 63

ประกาศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ที่ ๕ / ๒๕๖๓
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

     โดยที่เป็นการสมควรกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้การปฏิบัติเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพ ป้องกันการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล และดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีกระบวนการดำเนินการที่ไม่กระทบสิทธิหรือก่อให้เกิดความเสียหาย และยึดถือเป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และผู้เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่แนบท้ายประกาศนี้
      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓


Download

นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)