Banner-PMR-01-01

 

CS-15 : Development of mobile application on LCC

14 มิ.ย. 64
CS-15 : Development of mobile application on LCC
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือสำหรับกลไก LCC

ที่ปรึกษา: บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด 

ระยะเวลาดำเนินงาน: 4 เดือน (มกราคม – พฤษภาคม 2562)

ความก้าวหน้าการดำเนินงาน: โครงการเสร็จสมบูรณ์

ผลการดำเนินงาน

     การดำเนินการเพื่อพัฒนา Mobile Application สำหรับผู้ใช้งาน ทั้งในระบบ iOS และ Android โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่าจริงของเมืองกับค่าอ้างอิงที่ได้จากการคำนวณจากสมการ จำแนกค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก 5 กิจกรรมหลัก โดยอ้างอิงสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผลการศึกษาของ อบก. และแสดงคำแนะนำแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มีความเหมาะสมตามพื้นที่ของเทศบาล/เมืองนั้นๆ

CS 15 5

     โครงสร้างของ Application ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนได้แก่

  1. การเลือกประเภทของเมือง ซึ่งเป็นการจำแนกบริบทของเมืองออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วยเมืองอุตสาหกรรม เมืองท่องเที่ยว เมืองที่อยู่อาศัย และเมืองเกษตรกรรม
  2. การกรอกข้อมูลตัวแปรต่างๆ เพื่อคำนวณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอ้างอิง
  3. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการคำนวณเพื่อแสดงค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอ้างอิง และ ข้อเสนอแนะศักยภาพการประหยัดและมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  4. การส่งรายงานการวิเคราะห์ไปยัง Email

     ผลการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอ้างอิงเทียบกับค่าการปล่อยกาซเรือนกระจกจริงจะถูกแสดงใน Application ดังนี้

CS 15 5

 

CS 15 5

     หลังจากคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว Application จะแนะนำมาตรการที่เหมาะสมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามบริบทของเมือง โดยเทศบาลสามารถเลือกกรอกข้อมูลได้ตามมาตรการที่สนใจ โดยผู้ใช้สามารถบันทึกรายละเอียดของการคำนวณทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ pdf และส่งข้อมูลผ่านทาง Email ได้ต่อไป

CS 15 5

  รายละเอียดข้อกำหนดโครงการ: CS-15