Banner-PMR-01-01

 

CS-5 : Study to propose the legal framework for establishing the ETS in Thailand

14 มิ.ย. 64

CS-5 : Study to propose the legal framework for establishing the ETS in Thailand

การศึกษากรอบกฎหมายเพื่อรองรับระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย

ที่ปรึกษา: บริษัท นอร์ตัน โรส ฟุลไบรท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ระยะเวลาดำเนินงาน: 18 เดือน (สิงหาคม 2560 – มกราคม 2562)

ความก้าวหน้าการดำเนินงาน: โครงการเสร็จสมบูรณ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ:

      1) ผลการศึกษานโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ และการจัดตั้งระบบ ETS ในประเทศ

      2) ข้อจำกัด อุปสรรค ความท้าทาย ในการจัดตั้งระบบ ETS ในประเทศไทย

      3) ข้อเสนอแนะในการปรับแก้กฎหมายและการจัดการเชิงสถาบัน และการจัดตั้งระบบ ETS ในประเทศไทย

      4) ร่างกฎหมาย ข้อบังคับ และบันทึกแสดงเจตนารมณ์ของร่างกฎหมาย ข้อบังคับ ดังกล่าว

      5) ผลการรับฟังความคิดเห็นจากการประชุมหารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง


  รายละเอียดข้อกำหนดโครงการ: CS-5