Banner-PMR-01-01

 

CS-7 : Development of MRV system for EPC

14 มิ.ย. 64

CS-7 : Development of MRV system for EPC

การพัฒนาระบบการตรวจวัด การรายงานผล และการตรวจสอบ (MRV) เพื่อรองรับกลไก Energy Performance Certificate (EPC)

ที่ปรึกษา: กิจการร่วมค้าอีเอ็ม-เอสพี จ้อยเวนเจอร์

ระยะเวลาดำเนินงาน: 20 เดือน (ธันวาคม 2559 – สิงหาคม 2561)

ความก้าวหน้าการดำเนินงาน: โครงการเสร็จสมบูรณ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ:

      1) แบบฟอร์มรายงานข้อมูลสำหรับกลไก EPC ใน 11 รายสาขา

      2) ระบบการติดตาม รายงาน และทวนสอบเพื่อรองรับกลไก EPC และ ETS ในอนาคต

      3) วิธีการและเครื่องมือสำหรับเชื่อมโยงข้อมูล จากรายงานการจัดการพลังงานระหว่าง พพ. และ อบก.

      4) ระบบสนับสนุนการดำเนินกลไก EPC และ ETS ได้แก่ - การพัฒนา e-form ในบริบทของ EPC และ ETS - การเชื่อมโยงข้อมูลจากรายงานการจัดการพลังงานระหว่าง พพ.

และ อบก. - Web based application

 

ผลการดำเนินงาน

โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่

      1) การพัฒนาแบบฟอร์มสำหรับการรายงานข้อมูล (EPC template) ที่มีการรายงานข้อมูลทั้งการใช้พลังงาน ครอบคลุม 11 รายสาขา และมีการจัดทำในรูปแบบ Web based application ดังรูป

          CS 7 2

      2) ผลการศึกษาระบบ MRV ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเสนอแนะการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมข้อมูลจากระบบเดิม

      3) การพัฒนาแนวทางสำหรับระบบ MRV ที่เหมาะสมสำหรับกลไก EPC และสามารถเชื่อมโยงไปสู่ระบบ ETS และคู่มือแนวทางการติดตาม รายงาน และทวนสอบเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

      4) แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงาน ระหว่าง พพ. และ อบก. โดยมีแนวคิดการออกแบบกลไก EPC สำหรับประเทศไทย ที่ดำเนินการภายใต้การดูแลของ 2 หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.

CS 7 F3CS 7 F3

  รายละเอียดข้อกำหนดโครงการ CS-7