Cookies Consent

ข้าพเจ้ายินยอมให้ TGO ใช้ข้อมูล เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล และรับข่าวสารอื่นๆของ TGO

Banner-PMR-01-01

 

CS-8 : Assessment of the DF&Bs energy management system and updating SEC for 11 sectors

14 มิ.ย. 64

CS-8 : Assessment of the DF&Bs energy management system and updating SEC for 11 sectors

การสำรวจข้อมูลการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพื่อพัฒนาค่าดัชนีการใช้พลังงานจำเพาะ (SEC) ใน 11 รายสาขา

ที่ปรึกษา: บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด

ระยะเวลาดำเนินงาน: 18 เดือน (ธันวาคม 2559 – สิงหาคม 2561)

ความก้าวหน้าการดำเนินงาน: โครงการเสร็จฉบับสมบูรณ์ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ:

      1) ค่าดัชนีการใช้พลังงานจำเพาะ (SEC) ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 11 รายสาขา

      2) ค่า SEC รายผลิตภัณฑ์หรือรายกระบวนการผลิตของรายสาขาต่าง ๆ

      3) รูปแบบ/ประเภทเทคโนโลยีที่ใช้ในแต่ละอุตสาหรรม และศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการลดก๊าซเรือนกระจก

      4) SEC Benchmark ระดับรายสาขา เปรียบเทียบกับข้อมูลของต่างประเทศ

 

ผลการดำเนินงาน

โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

      1) ผลการวิเคราะห์และคำนวณค่า SEC ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 11 รายสาขา โดยการวิเคราะห์จากฐานข้อมูลของ พพ. และจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการเพื่อนำมาพัฒนาสมการพลังงาน ดังตัวอย่างผลการศึกษาค่า SEC ของอุตสาหกรรมซีเมนต์ ดังตาราง

CS8 1

      2) ผลการศึกษารูปแบบ/ประเภทเทคโนโลยีที่ใช้ในแต่ละอุตสาหรรม และศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจก การเปรียบเทียบกับค่า SEC ของต่างประเทศ และผลการวิเคราะห์ค่า SEC Benchmark ของแต่ละรายสาขา  ดังตัวอย่างผลการศึกษาของอุตสาหกรรมเซรามิก ดังตารา

CS 8 2

CS 8 F4CS 8 F4CS 8 F4CS 8 F4

  รายละเอียดข้อกำหนดโครงการ CS-8