Banner-PMR-01-01

 

CS-9 : Energy data verification of selected DF&Bs

14 มิ.ย. 64

CS-9 : Energy data verification of selected DF&Bs

การทวนสอบข้อมูลพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

ที่ปรึกษา: ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระยะเวลาดำเนินงาน: 21 เดือน (ธันวาคม 2559 – ตุลาคม 2561)

ความก้าวหน้าการดำเนินงาน: โครงการเสร็จสมบูรณ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ:

      1) สถานประกอบการที่เป็นตัวแทนของรายสาขานั้นๆ โดยครอบคลุม 2 รายสาขาของโรงงานควบคุม และ 2 ประเภทอาคาร

      2) แนวทางการปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล และระบบ MRV จากการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มของ EPC และทวนสอบ ให้แก่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ

      3) กรณีฐาน (Baseline) และศักยภาพการลดการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกของผู้เข้าร่วมโครงการ

 

ผลการดำเนินงาน

โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

      1) ผลการคัดเลือกโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมนำร่องเพื่อเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 2 สาขาอุตสาหกรรม คือ สุขภัณฑ์เซรามิก และอาหารแช่เยือกแข็ง และ 2 ประเภทอาคาร คือ โรงพยาบาล และศูนย์การค้า รวมทั้งสิ้น 38 แห่ง

      2) การทดสอบกรอกข้อมูลพลังงานของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการลงในแบบฟอร์ม EPC Template และทำการทวนสอบข้อมูลที่กรอกในระบบ โดยคณะผู้ทวนสอบที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม MRV Guideline

      3) ผลการรวบรวมข้อมูลจากรายงานการจัดการพลังงานของโรงงานและอาคารควบคุมที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำมาวิเคราะห์ศักยภาพในการลดการใช้พลังงาน และการลดก๊าซเรือนกระจก

      4) ผลการวิเคราะห์รูปแบบการใช้พลังงาน (ดังรูปตัวอย่างรูปแบบการใช้พลังงานของกลุ่มอาคารประเภทโรงพยาบาล) การวิเคราะห์ SEC Bandwidth  และผลการกำหนดกรณีฐาน (Baseline) เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบและคำนวณการลดการใช้พลังงาน และเสนอแนวทางการปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล และระบบ MRV

CS 9 1

CS9 F4CS9 F4CS9 F4CS9 F4  รายละเอียดข้อกำหนดโครงการ: CS-9