banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย TGO และ กรมควบคุมมลพิษ. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อบรรลุเป้าหมายของประเทศไทย

14 ก.ค. 64

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จัดฝึกอบรมออนไลน์ “การขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการด้านการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการทำงานพร้อมหาแนวทางการทำงานร่วมกันในมิติอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนภารกิจของ ทส. ในเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกให้บรรลุเป้าหมายของประเทศ

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จัดฝึกอบรมออนไลน์“การขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการด้านการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการทำงานพร้อมหาแนวทางการทำงานร่วมกันในมิติอื่นๆ ที่เป็ประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนภารกิจของ ทส. ในเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกให้บรรลุเป้าหมายของประเทศ (ลดลงร้อยละ 20 ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการดำเนินงานปกติในปี 2573)  โดยมี นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และนางสาวปรีญาพร สุวรรณ​เกษ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ซึ่งมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 คพ. และผู้ที่สนใจเข้าร่วมผ่านแอพลิเคชั่น Zoom และ Page Facebook องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก – องค์การมหาชน

     การฝึกอบรมมีการบรรยายเกี่ยวกับ บทบาทและภารกิจในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศในภาคการจัดการของเสีย แนวทางการจัดทำข้อมูลการลดและปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับจังหวัด การติดตามประเมินผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจก และการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) รวมทั้งกลไกของ TGO ที่สนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย ได้แก่ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) และโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) โดย ดร.พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ ผู้อำนวยการสำนักประเมินและรับรองโครงการ และนักวิชาการจาก TGO

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับชมการฝึกอบรมทั้ง 2 วัน ย้อนหลังได้ที่

 • https://www.facebook.com/tgo.or.th/videos/243562510669973/
 • https://www.facebook.com/tgo.or.th/videos/989121364960902/