banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]

การติดตามประเมินผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการความร่วมมือ TGO และ สสภ. ประจำปี ๒๕๖๓

26 ส.ค. 63

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ได้มีการพัฒนาและส่งเสริมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศผ่านกลไกการให้คำรับรองโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) และโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) และกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกเป็นประจำทุกปี เพื่อตรวจสอบโครงการ CDM ว่ายังคงดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ และโครงการ T-VER ว่ายังคงมีการลดก๊าซเรือนกระจกเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ TGO ได้มีข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖ หรือ สสภ. ๑-๑๖ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายในการติดตามประเมินผลโครงการ CDM และ T-VER สนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ในปี ๒๕๖๓ TGO ได้มอบหมายให้ สสภ. ๑-๑๖ ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการ CDM และ T-VER จำนวน ๓๕ และ ๑๖ โครงการ ตามลำดับ และจัดการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ สสภ. เพื่อเสริมสร้างความรู้สำหรับการติดตามประเมินผลในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ จากนั้น สสภ. ๑-๑๖ ดำเนินการติดตามโครงการ CDM และ T-VER ด้วยการลงพื้นที่ในระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม ๒๕๖๓ จากการติดตามประเมินผลโครงการ พบว่าโครงการ CDM มีการลดก๊าซเรือนกระจกควบคู่กับการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากผู้พัฒนาโครงการ CDM ส่วนใหญ่ต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของผู้พัฒนาโครงการ T-VER มีการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกและการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามผลการลดก๊าซเรือนกระจกเป็นไปตามเอกสารข้อเสนอโครงการ