banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

ทส. มอบ ๑๓ ของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และ ตลอดปี ๒๕๖๔

25 ธ.ค. 63

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคมที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดแถลงข่าว “ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี ๒๕๖๔” โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหาร หน่วยงานในสังกัด ทส. และนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เข้าร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรุงเทพฯ

         ของขวัญปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนทั้งสิ้น ๑๓ รายการ สำหรับมอบให้แก่ประชาชน ได้มีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่และตลอดทั้งปี ๒๕๖๔ ดังนี้

         ของขวัญที่ ๑ แจกฟรีกล้าไม้มงคล ๑๐ ล้านกล้า ๑๐ ชนิด ซึ่งผ่านพิธีเจริญพระพุทธมนต์ “พฤกษามหามงคล” ประชาชนสามารถรับกล้าไม้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑–๒๓ และศาลากลางจังหวัดหรือศูนย์เพาะชำกล้าไม้ทุกจังหวัด

        ของขวัญที่ ๒ จัดที่ดินอยู่อาศัย/ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๑ ล้านไร่ และเร่งรัดการตรวจสอบขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อดำเนินการตามระเบียบให้แล้วเสร็จ ๑๐๐%

        ของขวัญที่ ๓ จัดที่ดินอยู่อาศัย/ทำกินในพื้นที่ป่าชายเลน โดยมอบที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตชุมชนเมืองระนอง จำนวน ๕๒๐ ไร่ อีกทั้งออกหนังสืออนุญาตที่อยู่อาศัย (คทช.) ในพื้นที่ป่าชายเลน ๑๐๐ ชุมชน ๒๓ จังหวัดชายฝั่งทะเล  

       ของขวัญที่ ๔ จ้างงานประชาชน ในกิจกรรมปลูกป่าสร้างสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จำนวน ๕,๕๐๐๐ คน และการจ้างงานในกิจกรรมอื่นๆ ของ ทส.

        ของขวัญที่ ๕ จัดหา/พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค โดยจัดหาน้ำต้นทุนทั้งในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและพื้นที่นอกเขตขลประทาน ๓๗ จังหวัด จำนวน ๖๕ แห่ง อีกทั้งพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ๔๐ จังหวัด จำนวน ๑๑๗ แห่ง

       ของขวัญที่ ๖ แก้ไขปัญหาช้างเลี้ยง ภายใต้โครงการสัตวแพทย์สัญจร โดยออกหน่วยตรวจสุขภาพช้าง และตรวจเยี่ยมปางช้างต่างๆ หลังประสบปัญหาโรคระบาดโควิด – ๑๙ 

       ของขวัญที่ ๗ ให้บริการน้ำบาดาลสะอาดริมทาง โดยเปิดจุดจ่ายน้ำบาดาลให้บริการประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนสายหลักทั่วประเทศ จำนวน ๑๔ จุด

       ของขวัญที่ ๘ จุดบริการประชาชน ทั้งทางบก ทางทะเล และอากาศยานทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓ มกราคม ๒๕๖๔ บนถนนสายหลักและถนนสายรอง รวม ๔๘๔ จุด จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเล (สทช. ๑- ๑๐) และตั้งศูนย์บริการอากาศยานรับรองสถานการณ์ฉุกเฉิน จำนวน ๕ ศูนย์

        ของขวัญที่ ๙ จัดกิจกรรมป่าในเมือง ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดยจัดกิจกรรมนันทนาการที่จะให้ประชาชนได้เข้าใช้บริการในพื้นที่โครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย” จำนวน ๕๕ แห่ง

       ของขวัญที่ ๑๐ ชมฟรี มีความรู้ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๑ มกราคม ๒๕๖๔  ยกเว้นค่าเข้าแหล่งท่องเที่ยว สำหรับบุคคลชาวไทย “ฟรี” ทั้งในส่วนของอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั่วประเทศ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้ ทส. ในส่วนของ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดให้เข้าชม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียบบัตรผ่านประตู ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ส่วนสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง ได้ยกเว้นค่าเข้าชมการแสดงช้างสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

       ของขวัญที่ ๑๑ ให้บริการตรวจสอบอัญมณีและธรณีวัตถุเบื้องต้นแก่ประชาชน ตลอดเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติ กรมทรัพยากรธรณี

      ของขวัญที่ ๑๒ ลดราคาค่าเข้าชม ค่าสินค้า ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผลิตภัณฑ์ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ลด ๕–๒๐% และวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มอบส่วนลดค่าบ้านพักนักท่องเที่ยว ๒๐% สวนป่าแม่ยาว – แม่ซ้าย จ.เชียงราย สวนป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก สวนป่าแม่ละเมา จ.ตาก และ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

      ของขวัญที่ ๑๓ จัดโครงการบำรุงรักษารถยนต์ ลดฝุ่น PM ๒.๕ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  โดยร่วมกับบริษัทรถยนต์ชั้นนำ ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ ๗ ปี ขึ้นไป พร้อมมอบส่วนลดน้ำมันเครื่อง ๒๐-๓๐% และลด ๕๐% สำหรับรถที่มีอายุ ๒๐ ปีขึ้นไป (บริษัทบางจากฯ ให้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ และ บริษัท ปตท. ให้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล) อีกทั้งมอบส่วนลดค่าอะไหล่ ๒๐ – ๕๐%