Cookies Consent

เว็บไซต์ tgo.or.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ โดยให้ TGO ใช้ข้อมูล เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลและรับข่าวสารอื่นๆ ของ TGO ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

ทส. ร่วมกับภาคีจัดงาน “วันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี 2565” ป่าชายเลนมีค่าต่อชีวิต สร้างคาร์บอนเครดิต ลดวิกฤตโลกร้อน

10 พ.ค. 65

          วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) และหน่วยงานภาคี ร่วมจัดงาน “วันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี 2565” เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลน รวมทั้งสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งดูดซับ/กักเก็บคาร์บอนและผลิตออกซิเจนที่สำคัญ ทั้งยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนและสัตว์นานาชนิด ช่วยปกป้องการพังทลายของชายฝั่งจากคลื่นลมทะเล รักษาสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่ง รวมถึงเป็นแหล่งอาหารสำหรับชุมชนชายฝั่งและมนุษย์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและประธานสมาคมป่าชายเลนนานาชาติ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัด ทส. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO หน่วยงานภาคีร่วมจัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ชุมชนชายฝั่ง นักเรียน และประชาชนในจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมงาน ณ สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร. 9 จังหวัดจันทบุรี

            กิจกรรมภายในงาน มีการมอบโล่เกียรติคุณแก่เครือข่ายชุมชนดีเด่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 10 ชุมชน รวมทั้งกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกป่าชายเลน สำหรับการจัดงานวันป่าชายเลนแห่งชาติ เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับป่าชายเลนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2534 ตลอดจนเป็นวันที่ทุกคนต่างร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในการรักษาป่าชายเลน และร่วมกันแสดงความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าปกป้อง ดูแลรักษา และฟื้นฟูป่าชายเลนต่อไป