banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

ทส. ร่วมผนึกกำลัง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในไทยให้สำเร็จในปี ๒๕๖๕

31 ส.ค. 63

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคมที่ผ่านมา นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ "การบูรณาการความร่วมมือในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ : มาตรการทดแทนปูนเม็ด" ระหว่าง ๕ กระทรวง ๑๖ หน่วยงานจากภาครัฐ ภาควิชาชีพ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา พร้อมด้วยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดยมี นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมลงนามในพิธี ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

         ความร่วมมือนี้มุ่งหวังที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยการส่งเสริมสนับสนุน และเพิ่มการใช้งานปูนซีเมนต์และผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อย CO2 ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทย สามารถลดผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึง ร่วมกับประชาคมโลกในการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) เพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดโลกร้อน (Global Warming)
        ในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ได้มีการจัดทำแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๓ (Thailand’s Nationally Determined Contribution Roadmap on Mitigation 2020 – 2030) เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย “มาตรการทดแทนปูนเม็ด” เป็นหนึ่งในมาตรการหลักที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกในสาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะสามารถช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และมาตรการดังกล่าว ถือเป็นแนวทางการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกที่มีศักยภาพสูง มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หากได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนให้มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์และผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากยิ่งขึ้น จะช่วยให้ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นได้ถึง ๘๕๐,๐๐๐ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า