banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

ทส. โดย TGO ปม. และ อส. ร่วมกับ CPF ปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การฟื้นฟูป่า

09 ต.ค. 63

           กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคมที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นสักขีพยานการลงนาม ร่วมกันระหว่างนายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือ TGO และนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ลงนามบันทึกความร่วมมือ “การปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) สู่การฟื้นฟูป่า” เพื่อดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และป่าชายเลนในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ครอบคลุมพื้นที่รวม ๒๖,๐๐๐ ไร่ สู่เป้าหมายการมีส่วนร่วมปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อความมั่นคงทางอาหารและสร้างสมดุลธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จาก ทส. และ CPF ผู้แทนชุมชนจากการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำและป่าชายเลน พร้อมสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ

           นายวราวุธ ศิลปอาชา ได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์เรื่อง "การบริหารจัดการและร่วมปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน" ว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้ เป็นความร่วมมือในการพัฒนาประเทศไทยในระยะยาว โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปลูกป่าบกและป่าชายเลน ระยะที่ ๒ ในโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง จังหวัดลพบุรี และโครงการซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน พื้นที่อ่าวไทย ตัว ก.จังหวัดสมุทรสาคร จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และการมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านมาตรการต่างๆ ตามเป้าหมายความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้ตระหนักรู้ต่อผลกระทบของก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ทำให้พื้นที่กลับมาอุดมสมบูรณ์ ช่วยสร้างสมดุลทางธรรมชาติ และส่งเสริมการอยู่ร่วมกับป่า มีการพัฒนาป่าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างอาชีพและรายได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน