banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

ทส. โดย TGO ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย และ 4 จังหวัด ขับเคลื่อนการพัฒนาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด เพื่อมุ่งสู่เมืองเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

12 ม.ค. 65

          วันที่ 12 มกราคม 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) โดย จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดแพร่ ภายใต้ “โครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกกระจกระดับจังหวัด” รวมทั้งจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกระบี่ ภายใต้ “โครงการนำร่องเพื่อพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองโดยใช้กลไกตลาดเป็นแรงจูงใจ” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี  และนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ ความเป็นมาของโครงการ ทั้งนี้มี ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก TGO และจังหวัดที่ร่วมโครงการ รวมทั้งผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือดังกล่าว ณ ห้องเลอ เบล แอร์ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live Streaming องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก – องค์การมหาชน

          ภายในงานดังกล่าว นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เพื่อประกาศเจตน์จำนงในการขับเคลื่อนและพัฒนาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนให้จังหวัดมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกให้บรรลุตามเป้าหมายของประเทศ และเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่จังหวัดอื่นเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

          นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอการดำเนินงานพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำของ TGO และการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในระดับจังหวัด รวมถึงรายละเอียดโครงการดังกล่าวที่ดำเนินงานร่วมกับทั้ง 4 จังหวัดในปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้ TGO มีการดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับเมืองลดก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 จนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง มีจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 22 จังหวัด ทำให้จังหวัดสามารถนำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกและแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดที่พัฒนาขึ้น ไปบูรณาการกับนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย และแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำตามนโยบายรัฐบาล

          สำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/auhpPHQsjM/