banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

ทส. โดย TGO ร่วมกับ TEI ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองและกลไกการลด ก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

09 ก.พ. 64

       กรุงเทพฯ :  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO นำโดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือ TEI โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และนางสาวเบญจมาส โชติทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางวิชาการ TEI ในการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก และขับเคลื่อนให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคไปสู่การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ซึ่งมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของทั้ง ๒ หน่วยงาน ให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานในพิธีกว่า ๓๐ คน ณ ห้องอบรมสถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CAA) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

       บันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองของ TGO และกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ต่อไปในอนาคต บทบาทที่ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันดำเนินงาน ได้แก่ (1) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลไกและเครื่องหมายรับรองการลดก๊าซเรือนกระจก (2) ร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ของ TGO และฉลากสิ่งแวดล้อมของ TEI สู่สาธารณะตลอดจนร่วมกันดำเนินงานกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกัน

       การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการดำเนินงานร่วมกันของ TEI และ TGO ที่จะร่วมกันผลักดันการดำเนินงานด้านฉลากคาร์บอน รวมทั้งกลไกและเครื่องหมายรับรองการลดก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ให้ขยายผลออกไปในวงกว้าง เพื่อขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมไทยมีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในเวทีการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนการขับเคลื่อนประเทศไทยมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนต่อไป