Cookies Consent

เว็บไซต์ tgo.or.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ โดยให้ TGO ใช้ข้อมูล เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลและรับข่าวสารอื่นๆ ของ TGO ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]

ทส. โดย TGO ร่วมงานสัมมนา “NEW ENERGY: แผนพลังงานชาติ สู่ความยั่งยืน” ผลักดันประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และความมั่นคงด้านพลังงาน เพื่อเป้าหมาย Net Zero GHG Emission

19 ก.ย. 65

               วันที่ 19 กันยายน 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมงานสัมมนา “NEW ENERGY: แผนพลังงานชาติ สู่ความยั่งยืน” จัดโดย ฐานเศรษฐกิจ ในเครือเนชั่น กรุ๊ป เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายของกระทรวงพลังงานในการจัดทำแผนพลังงานชาติ ได้ทราบมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานที่จะเกิดขึ้นจากแผนพลังงานชาติ เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจและปรับตัวกับนโยบายด้านพลังงานที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดในประเทศ ทั้งยังปลูกฝังจิตสำนึกและกระตุ้นบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้บรรลุสังคมคาร์บอนต่ำ พร้อมเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศต่อไป ทั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
               ภายในงานสัมมนาได้รับเกียรติจาก นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางอนาคตพลังงานไทย” โดยประกาศทิศทางอนาคตพลังงานไทย ดันแผนพลังงานชาติ วางแผนลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ ทั้งการผลิตไฟฟ้า ส่งเสริมใช้รถยนต์ EV พร้อมระบุยังเตรียมแสวงหาพลังงานสะอาดจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงาน ที่ส่งผลให้ค่าไฟฟ้ามีราคาสูงขึ้น
               นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Keynote Speaker ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ การผลักดันสังคมคาร์บอนต่ำ” ได้กล่าวถึง มิติการทำงานของกระทรวงฯ ในการขับเคลื่อนนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ในปี ค.ศ. 2065 (พ.ศ. 2608) ด้วยการสนับสนุนทางด้านการเงิน เทคโนโลยีอย่างเต็มที่และเท่าเทียม รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถจากความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งหากทุกประเทศทำได้ จะทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในช่วงสิ้นศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ตามความตกลงปารีส (Paris Agreement)
               โดยเผยถึงแนวทางการผลักดันการลดก๊าซเรือนกระจก 6 ด้านของกระทรวงฯ ได้แก่ 1) ด้านนโยบาย โดยการบูรณาการด้านยุทธศาสตร์และนโยบายระดับชาติ สู่เป้าหมาย Net Zero 2) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี 3) ด้านการลงทุน โดยร่วมกับ BOI สนับสนุนการลงทุนสีเขียวมากขึ้น 4) ด้านพัฒนากลไกตลาดคาร์บอนเครดิต ซึ่งขณะนี้ TGO และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ร่วมกันจัดทำแนวทางและกลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
               ด้านนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ TGO ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “โอกาสประเทศไทย กับการพัฒนาพลังงานสะอาด” ภายใต้ Session “แผนงานพลังงานชาติ สู่ความยั่งยืน” ซึ่งเป็นการบรรยายของผู้บริหารภาครัฐ ที่ได้อธิบายถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อให้แผนงานพลังงานชาติบรรลุเป้าหมาย พร้อมเน้นย้ำว่า TGO เป็นองค์กรหลักในการควบคุม หรือกำกับดูแลมาตรฐานการประเมินภาคสมัครใจ การส่งเสริมให้เกิด Eco-system (ระบบนิเวศ) ในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย