banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

ทส. โดย TGO เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการภาคเอกชนรับมือกับมาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (CBAM) ของสหภาพยุโรป

15 ก.พ. 64

            กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO จัดงานสัมมนา “Progress Update on EU’s Carbon Border Adjustment Mechanism and Impact on Thailand Economy” เพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และติดตามความก้าวหน้าสำหรับมาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM) ของสหภาพยุโรป ตลอดจนผลการวิเคราะห์กระทบทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อมาตรการดังกล่าวของคณะกรรมาธิการยุโรปและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกลุ่มผู้ส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรปในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย นำโดย ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ รศ.ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Mr. Andrei Marcu, Executive Director of European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) และ Ms. Alexandra Maratou, Senior Policy Analyst, ERCST โดยมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจากภาคเอกชน จำนวน ๓๕ คน ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) กรุงเทพฯ และชมผ่านช่องทางออนไลน์ (TGO Facebook Engagement) จำนวน ๒๐๖ คน
               CBAM เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สหภาพยุโรปกำหนดใช้ในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. ๒๐๕๐ ตามแผนปฏิรูปสีเขียว (European Green Deal) ของสหภาพยุโรป เพราะเป็นมาตรการที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสินค้าส่งออกของไทยไปยัง EU ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของภาษีคาร์บอน ภาษีศุลกากรประเภทใหม่ หรือการขยายระบบ EU ETS ให้ครอบคลุมสินค้าซึ่ง ETS สนับสนุนให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจได้ ซึ่งความก้าวหน้าของการผลักดันมาตรการ CBAM พบว่า ในเดือนธันวาคม ๒๐๑๙ จนกระทั่งถึงเดือนพฤษภาคม ๒๐๒๐ ทาง EU มีการรับรองแผนงานการประเมินผลกระทบรวมถึงการให้คำปรึกษาองค์ประกอบของ CBAM กับคณะกรรมาธิการยุโรป และคาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณเดือนมิถุนายน ๒๐๒๑