banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

ทส. โดย TGO และ อสส. ลงนามความร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมการจัดการก๊าซเรือนกระจก

21 ม.ค. 64

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคมที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO นำโดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และ ดร.พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ ผู้อำนวยการสำนักประเมินและรับรองโครงการ TGO ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ อสส. โดย นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นายสุเมธ กมลนรนาถ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นายอภิเดช สิงหเสนี รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากทั้ง ๒ หน่วยงานเข้าร่วมพิธี จำนวน ๔๐ คน ณ ห้องอบรมสถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CAA) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
               บันทึกข้อตกลงมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ อสส. ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกตามระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) หรือโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) อีกทั้งเข้าใจหลักการและสามารถคํานวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรตามแนวทางการจัดทําคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) ตามที่ TGO จัดทําขึ้น และดําเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตการดําเนินงานของ อสส. บนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรต่อไป