Cookies Consent

ข้าพเจ้ายินยอมให้ TGO ใช้ข้อมูล เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล และรับข่าวสารอื่นๆของ TGO

banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]

ทส. โดย TGO CAA และภาคี ร่วมแถลงผลความสำเร็จเวทีผู้นำภาครัฐ – ภาคเอกชน “Climate Action Leaders Forum #รุ่น 1”

18 มี.ค. 65

             วันที่ 18 มีนาคม 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CAA) และภาคีร่วมจัดงาน “แถลงผลความสำเร็จของโครงการ Climate Action Leaders Forum หรือ CAL Forum รุ่น 1” ซึ่งเป็น “เวทีระดับผู้นำ” ที่รวมพลังสุดยอดผู้นำจากทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งสู่การร่วมมือกันขับเคลื่อนการแก้ไขวิกฤตสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งสร้างความเข้าใจ หรือ Climate Action Literacy ที่เกี่ยวกับการตระหนักรู้ ในสถานการณ์ของวิกฤตสภาพภูมิอากาศ และความสำคัญของการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดโลกร้อน ด้วยความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่าง และด้วยการสร้างเวทีสื่อสาร หรือ Climate Action Communication แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ของผู้นำภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน อย่างเป็นรูปธรรม และสื่อสารสู่สังคมไทย โดยมีผู้นำจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสื่อมวลชน ภาคการศึกษา องค์กรอิสระ และองค์การระหว่างประเทศ ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการ CAL Forum รุ่น 1 จำนวนทั้งสิ้น 49 ท่าน

            ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็น Keynote Speakers และนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กล่าวรายงานการจัด โครงการ CAL Forum รุ่น 1 ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกและจะมีการจัดในรุ่นต่อๆไป เพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็ง การรับรู้ และความร่วมมือกัน ต่อสู้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเดินหน้าประเทศในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

            นายวราวุธศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดเวที CAL Forum รุ่น 1 ซึ่งได้เน้นย้ำถึง

            การต่อสู้กับ Climate Crisis ลำพังเพียงประเทศใดประเทศหนึ่ง คงไม่สามารถต่อสู้กับปัญหานี้ได้เราต้องอาศัยความร่วมมือ ความพยายามและความมุ่งมั่นของประชาคมโลกสำหรับประเทศไทยเอง ตามที่ท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความมุ่งมั่นของประเทศ โดยได้แสดงเจตนารมณ์ ในการประชุม COP26 ที่เมืองกลาสโกว์ สกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร ถึงยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ ของประเทศไทยจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกในระยะต่อไปให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น

           โดยมีเป้าหมายของประเทศในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutrality ภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Emissions ได้ในปี ค.ศ. 2065และด้วยเป้าหมายนี้เอง ลำพังเพียงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เราคงไม่สามารถนำพาประเทศไปถึงเป้าหมายได้ เราต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งล้วนมีความสำคัญในการขับเคลื่อนทุกองคาพยพล้วนต้องผลักดันร่วมกันในทุกมิติ

            ในการนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา ได้ประกาศรับรองเอกสารสำคัญของโครงการคือ THAILAND’S CLIMATE ACTIONLEADERS FORUM COMMUNICATIONS ซึ่งได้มีการรับรองเอกสารร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การสื่อสารการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับสังคมไทย และต่างประเทศต่อไป เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังการมีส่วนร่วมของผู้นำ ในภาคส่วนต่างๆ พร้อมสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของความตกลงปารีส ที่ประชาคมโลกได้ตกลงกันไว้  อีกทั้งการรับรองเอกสาร คำประกาศเจตนารมณ์ร่วมของ CLIMATE ACTION LEADERS FORUM #รุ่น 1 ว่าด้วยการมุ่งมั่น ร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานต่อสู้ปัญหาวิกฤติสภาพภูมิอากาศที่เปิดให้มีการลงนามรายนามผู้นำ รุ่น 1 แล้วด้วยซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่เกิดจากการมีส่วนร่วมพิจารณาร่างเอกสาร และเห็นพ้องต้องกันของทุกฝ่าย

            นอกจากนี้ ยังมีการแถลงข่าวผลความสำเร็จการจัดโครงการ Climate Action Leaders Forum #รุ่น 1โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้สนับสนุนโครงการและภาคีร่วมจัดถึงบทบาทของหน่วยงานเพื่อมุ่งสู่ Net Zero Emissions และมุมมองที่ได้รับการเข้าร่วมโครงการ CAL Forum#รุ่น 1 โดยมีผู้แทนจาก United Nations Development Programme การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงผลความสำเร็จโครงการ