banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • kiatchai%20(1)

ผอ.TGO ให้สัมภาษณ์เพี่อบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ “โลกหลังโควิด” ในประเด็น “คาร์บอนเครดิต หนึ่งในแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม” กับทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS

02 ก.พ. 64

          กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๖ มกราคมที่ผ่านมา องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ให้สัมภาษณ์เพื่อบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ “โลกหลังโควิด” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS ดิจิตอลทีวี ช่อง ๓) ในหัวข้อเรื่อง “คาร์บอนเครดิต หนึ่งในแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม” เพื่อนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับระบบคาร์บอนเครดิตและโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานไทย (T-VER) ถือเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจกลไกตลาดที่นำมาช่วยให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก และสามารถเตรียมตัวให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงหลังการระบาดของโรคอุบัติใหม่ “โควิด-๑๙” ซึ่งสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว รวมถึงการศึกษาและแรงงาน พร้อมนำไปสู่การฟื้นตัวไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำของประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดีในการมีส่วนร่วมผลักดันให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกตามข้อตกลงระหว่างประเทศและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

          โดยประเด็นการให้สัมภาษณ์กับรายการโทรทัศน์ “โลกหลังโควิด” ประกอบไปด้วย (๑) คาร์บอนเครดิตคืออะไร (๒) ภาพรวมการซื้อขายตลาดคาร์บอนเครดิตในไทยและระดับโลก (๓) โครงการ T-VER คืออะไร และ(๔) การมีคาร์บอนเครดิต สามารถช่วยสิ่งแวดล้อมในมิติใดบ้าง ทั้งนี้ทางรายการมีกำหนดออกอากาศเผยแพร่ในเดือนมีนาคมเป็นต้นไป