banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมด้วย ทส. โดย TGO ร่วมงานประชุมสุดยอดผู้นำความยั่งยืนประจำปี GCNT Forum 2021: Thailand's Climate Leadership Summit ยกระดับธุรกิจไทย สู้วิกฤตโลกร้อนและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

11 ต.ค. 64

           วันที่ 11 ตุลาคม 2564 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษ พร้อมด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ร่วมกล่าวถ้อยแถลง หัวข้อ "บทบาทของภาคเอกชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานประชุมสุดยอดผู้นำความยั่งยืนประจำปี "GCNT Forum 2021: Thailand’s Climate Leadership Summit" ภายใต้แนวคิด A New Era of Accelerated Actions ซึ่งจัดโดย สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศ (GCNT: Global Compact Network Thailand) ร่วมกับสหประชาชาติในประเทศไทย ในรูปแบบการประชุมสัมมนาออนไลน์ เพื่อระดมพลังสมาชิก ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และสหประชาชาติ ยกระดับความมุ่งมั่น กำหนดทางออก และค้นหาโอกาสในการรับมือกับวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

           การกล่าวถ้อยแถลงในครั้งนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้ฝากให้ภาคเอกชนไทย พัฒนาไปสู่องค์กรที่มีความยึดหยุ่นและปรับตัวได้รวดเร็วตามกระแสโลก ขอให้ภาคเอกชนขนาดใหญ่ให้การช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ให้เดินไปสู่การพัฒนาธุรกิจแบบปล่อยคาร์บอนต่ำ และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ด้วย โดย ทส. จะเป็นกลไกในการประสานงานกับทุกฝ่าย รมว.ทส. ยังได้กล่าวอีกว่า ประเทศไทย ได้กำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่ร้อยละ 20-25 จากกรณีปกติ ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยเน้นการดำเนินการใน 3 สาขา ได้แก่ พลังงานและขนส่ง กระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และการจัดการของเสียชุมชน ทั้งนี้ ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมได้โดย 1) ยกระดับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้นและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของประเทศ 2) เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและเครื่องจักรในกระบวนการผลิต เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ 3) พัฒนาและลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ หรือเทคโนโลยีที่ช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน รวมถึงเทคโนโลยีการเตือนภัยพิบัติและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น

           งานประชุมดังกล่าวยังประกอบด้วยการบรรยาย ในหัวข้อ 1) Addressing the Current Situation of Climate Change in Thailand. 2) Solutions to Address Climate Change by Relevant Business Sectors. 3) The Roles of the Financial Sector in Promoting Climate Actions in Thailand. 4) The Roles of Innovation and Technology in Addressing Climate Change. และ 5) Conclusion of the Discussion and Further Actions. โดยวิทยากรจาก TGO พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้บริหาร จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสมาชิก GCNT