banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

พล.อ. ประวิตร มอบนโยบาย ทส. เน้นบูรณาการทุกภาคส่วน มุ่งดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

13 พ.ย. 63

             กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคมที่ผ่านมา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมกระทรวงฯ โดยในการนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับและรายงานสรุปแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ทส. ในรอบปีที่ผ่านมา และรับมอบนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงฯ ในปี ๒๕๖๔ โดยมีนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือ TGO พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ทส. เข้าร่วม ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งนี้ มีการถ่ายทอดผ่านระบบ VDO Conference โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด ทส. ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ TGO เข้าร่วม

             โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณบุคลากรทุกภาคส่วนที่ได้ปฏิบัติงานในการสนองตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนเป็นอย่างดี พร้อมมอบนโยบายที่สำคัญสำหรับการดำเนินงานในปี ๒๕๖๔ โดยสรุปได้ ดังนี้

      ๑. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

      ๒. การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      ๓. ต้องขับเคลื่อนงานเดิม ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างสุขให้คนไทย ที่มุ่งเน้นการจัดที่ดินทำกินและอยู่อาศัย การปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว การดำเนินงานด้านทรัพยากรน้ำ การเร่งรัดการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร การแก้ปัญหาคุณภาพอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) การแก้ไขปัญหาและดูแลสัตว์ป่า การอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก ปะการังและแหล่งหญ้าทะเล

      ๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ

      ๕. กระตุ้นเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      ๖. กำชับฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ เร่งรัดดำเนินการ ติดตามผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และรายงานผลให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง