banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

รมว. ทส. เปิดงาน Climate Care Forum #1 "Survive Climate Tipping Point" พร้อมชวนทุกภาคส่วนหาทางออกสู้วิกฤตโลกร้อน

17 ก.พ. 64

       กรุงเทพฯ :  เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว ทส.)  เป็นประธานเปิดงาน Climate Care Forum #1 “Survive Climate Tipping Point” ในโอกาสครบ ๑ ปี โครงการ Care the Whale พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Survive Climate Tipping Point” โดยมี ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประทศไทย กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วม ณ หอประชุมสังเวียน อินทรวิชัย ชั้น ๗ อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       รมว.ทส. ชวนทุกภาคส่วนหาทางออกร่วมกันในการดึงกราฟอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงเกินกว่า ๑.๕ องศาเซลเซียส ซึ่งจะเป็นการชะลอเวลา "นาฬิกาโลกร้อน" หริอ Climate Clock  ที่เหลือเวลาให้พวกเราเพียง ๖ ปีกว่าๆ  ซึ่งเป้าหมายที่เป็นการทำงานร่วมกันในเวทีโลก โดยประเทศไทยได้เข้าสู่ระยะที่ ๒ ในการลดก๊าซเรือนกระจกที่เรียกว่า "Nationally Determined Contribution: NDC" ที่ร้อยละ ๒๐ -​ ๒๕ จากกรณีปกติ ภายในปี ๒๐๓๐ โดยมุ่งเน้นการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาพลังงาน คมนาคมขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และการใช้ผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการของเสีย ตลอดจนขณะนี้กำลังผลักดัน "พระราชบัญญัติกรเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" ให้เป็นอีกกลไกหลักในการยกระดับความเป็นสากลด้านสิ่งแวดล้อม และเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญของการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา คือ ความร่วมมือกันที่เข้มแข็งจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และภาคประชาชน

      โครงการ Care the Whale ถนนรัชดาภิเษก เป็นโครงการพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้งานบริหารจัดการขยะ และขยายสู่ความร่วมมือในย่านพื้นที่และชุมชนอื่น ร่วมกับพันธมิตรและเครือข่ายกว่า ๓๐ องค์กร ในการร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมาโครงการฯ สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการบริหารจัดการขยะและคัดแยกขยะได้ ๔,๒๖๘,๔๙๕.๐๔ กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Kg.CO2e) เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่อายุ ๑๐ ปี จำนวน ๔๗๔,๒๗๗ ต้น

      ภายในงานมีการเสวนาเรื่อง “ขยะล่องหน : ถอดบทเรียน สู้โลกร้อน” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มาร่วมหาทางออก จากการถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะในบริบทภาคส่วนต่างๆ ไปจนถึงการสร้างนวัตกรรมทางออกให้แก่ขยะอาหารและขยะแฟชั่น รวมถึงร่วมอัพเดตปรากฎการณ์ปัญหาโลกร้อนและนโยบายจัดการสิ่งแวดล้อมของโลกและในประเทศไทย