banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]

สถ. อบก. ขยายความร่วมมือเผยแพร่ความรู้ด้านการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกแก่ อปท. มุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน

11 พ.ย. 62

จากความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ สถ. และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ในการเผยแพร่ความรู้ด้านการรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกระหว่างปีงบประมาณ 2560-2562

        จากความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ สถ. และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ในการเผยแพร่ความรู้ด้านการรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกระหว่างปีงบประมาณ 2560-2562มีจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเข้ารับการอบรมถึง 547 แห่ง ดังนั้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ผู้บริหารของ สถ. และ อบก. จึงร่วมประชุมเพื่อสานต่อความร่วมมือการเผยแพร่ความรู้และจัดฝึกอบรมร่วมกันในระยะที่สอง คาดว่าจะสามารถลงนามได้ในปี 2563 เพื่อสื่อสารให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นถึงประโยชน์ในการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และดำเนินงานตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน