banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

สัมมนา “มาตรการทางภาษี” กระตุ้นภาคส่วนต่างๆ ร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน

26 มิ.ย. 63

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ห้องจามจุรีบอลรูม บี โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO จัดงานสัมมนา "มาตรการทางภาษี ช่วยลดโลกร้อน" ขึ้น โดยนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนา ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก บรรยายเรื่อง “กลไกราคาคาร์บอนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” โดยมีผู้แทนภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วม จำนวน ๖๕ ท่าน นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์และชมการสัมมนาผ่านช่องทาง Facebook Live ทางเฟซบุ๊ก “องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก-องค์กรมหาชน” จำนวน ๓๗ ท่าน

การจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลมาตรการและสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชน ผู้ขายคาร์บอนเครดิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการรับรู้แก่ภาคเอกชนและภาคประชาชนเกี่ยวกับมาตรการภาษีดังกล่าวอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เกิดการกระตุ้นให้ภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยหัวข้อการสัมมนาในครั้งนี้ ได้แก่ กลไกราคาคาร์บอนกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ และมาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการดำเนินโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน และได้รับเกียรติจากวิทยากรได้แก่ นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต ดร.ครรชิต คุณากร ผู้อำนวยการส่วนนวัตกรรมด้านภาษี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นางสาวอโณทัย สังข์ทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ มาร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา