banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

๑๘ ปี กระทรวงทรัพยากรมุ่งยกระดับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อคนไทยทุกคน

02 ต.ค. 63

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคมที่ผ่านมา นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.ยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดมหาดไทย คณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พร้อมด้วยนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก นางสาวพงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมพิธีสักการะพระพุทธสยัมภู พระประจำกระทรวง และศาลพระภูมิเจ้าที่ ณ บริเวณหน้าอาคารกรมควบคุมมลพิษ จากนั้นร่วมประกอบพิธีสงฆ์ โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหาร เจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ ๑๘ ปี

        ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุมานะ อดทน และตั้งใจทำงานเสมอมา หนึ่งปีที่ผ่านมา เราทำงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมไทย วันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นปีที่ ๒ ของการทำงาน ให้ทุกๆ ท่านได้ตระหนักว่า ปีที่ ๒ จะต้องทำงานให้หนักและเข้มข้นกว่าปีแรก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ มลพิษต่างๆ โดยน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา น้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการทำงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องเดินไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์ และอดทน ขอเป็นกำลังใจให้ปีที่ ๑๙ ของพวกเราเป็นปีที่สนุกสนาน เข้มข้น มีกำลังใจกำลังกายกำลังทรัพย์ในการทำงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท ให้กับพี่น้องชาวไทยทั้ง ๖๗ ล้านชีวิต เพื่อเป็นเกียรติประวัติเป็นเกียรติภูมิของวงศ์ตระกูลสืบต่อไป